Gương điển hình tiên tiến Bộ Ngoại giao giai đoạn 2017-2019:

Vụ Tổ chức Cán bộ - Điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng ngành

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. TGVN. Công tác tổ chức cán bộ của Bộ Ngoại giao gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Bộ từ những ngày đầu được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập (1945).
TIN LIÊN QUAN
Vụ Tổ chức Cán bộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dịp kỷ niệm 60 năm
Bộ Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ
vu to chuc can bo dien hinh tien tien trong cong tac xay dung nganh
Tập thể Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao. (Nguồn: VTCCB)

Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Ngoại giao được thành lập trên cơ sở nâng cấp Phòng Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao vào tháng 10/1959. Tại thời điểm hình thành, Vụ có khoảng 20 cán bộ, được chia thành 2 phòng là Phòng Tổ chức Cán bộ và Phòng Huấn học.

Cho đến nay, Vụ Tổ chức Cán bộ đã kiện toàn cả về cơ cấu tổ chức, như nhân sự cũng như hoạt động. Từ khi thành lập đến nay, Vụ đã không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ, phát huy vai trò và tham mưu hiệu quả cho Bộ về các lĩnh vực tổ chức cán bộ, xây dựng ngành và bảo vệ chính trị nội bộ.

Trong bối cảnh khối lượng công việc của Bộ ngày càng nhiều và với tính chất ngày càng phức tạp, Đảng và Nhà nước có nhiều quy định mới về cải cách tổ chức bộ máy, tăng cường tinh giản biên chế và thắt chặt quy trình cán bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, hướng tới một “nền ngoại giao từng bước hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Vụ đã khẩn trương trình Ban cán sự đảng Bộ phê duyệt và triển khai đúng tiến độ các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là hoàn thành việc hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, qua đó giảm số lượng từ 15 xuống còn 11 đơn vị; rà soát, kiện toàn tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ; chấm dứt hoạt động của 04 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (CQĐD); giảm chỉ tiêu biên chế công chức và số lượng người làm việc trong nước và tại các CQĐD vượt định mức đề ra; rà soát, chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị thuộc Bộ; xây dựng hệ thống vị trí việc làm do Bộ Ngoại giao quản lý từ Trung ương đến địa phương...

Triển khai các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 07 về nâng cao chất lượng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ, Vụ đã sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, quy định về công tác cán bộ. Vụ cũng đã triển khai đầy đủ các thủ tục quy hoạch Ủy viên Trung ương, Lãnh đạo cấp chiến lược và cấp Cục/Vụ.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, tiến cử Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu củng cố lực lượng nòng cốt của Bộ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn được giao và phù hợp với các quy định mới của Đảng và Chính phủ. Việc đánh giá, bố trí, điều động cán bộ cũng được Vụ chú trọng và triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng được Vụ hết sức chú trọng để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ tiệm cận chuẩn quốc tế. Vụ đã áp dụng nhiều sáng kiến trong công tác tuyển dụng (sử dụng chứng chỉ quốc tế làm điều kiện sơ tuyển, tổ chức hệ thống hóa kiến thức…) và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (áp dụng hệ thống tín chỉ, hoàn thành hệ thống các lớp cập nhật kiến thức và kỹ năng cho từ cấp chuyên viên đến cấp Vụ trưởng, Trưởng CQĐD các đơn vị, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, tăng cường các lớp trực tuyến). Qua đó, hầu hết cán bộ trong và ngoài nước đều có nghĩa vụ và quyền lợi phát triển kỹ năng, kiến thức chuyên môn cũng như đáp ứng đầy đủ các chứng chỉ phục vụ nâng ngạch, bổ nhiệm, đề bạt.

Vụ Tổ chức Cán bộ luôn chủ động và giải quyết tốt các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong việc nâng lương, nâng ngạch, thực hiện các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội như hưu trí, tử tuất, chế độ đi thăm, đi theo, nghỉ phép…

Ngoài việc cải thiện chế độ, chính sách của đội ngũ cán bộ tại các CQĐD thông qua việc xây dựng Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, Vụ cũng đang tiến hành xây dựng bảng lương mới cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong nước nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức của ngành yên tâm công tác.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị (tháng 11/2019) đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 và 7 của Bộ Ngoại giao.

Vụ triển khai thường xuyên, nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình cán bộ, đảng viên; tiến hành thẩm tra, xác minh đối với những người được cử đi công tác nhiệm kỳ, được tuyển dụng, được tiếp nhận thực tập.

Đối với công tác quản lý hồ sơ, Vụ đã triển khai nâng cấp phần mềm quản lý hồ sơ điện tử, hoàn thành số hóa hồ sơ cán bộ phục vụ công tác cán bộ nói chung và công tác đề bạt, bổ nhiệm nói riêng.

Là đơn vị chủ trì công tác Cải cách hành chính (CCHC) của Bộ, Vụ đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC nói chung và chỉ số CCHC của Bộ ta nói riêng.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được Vụ Tổ chức Cán bộ chú trọng thúc đẩy. Vụ đã xây dựng và bảo vệ thành công Đề tài “Phát huy hiệu quả các hình thức đại diện cho nhà nước Việt Nam trong quan hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế” và hiện đang xây dựng Đề tài “Xây dựng nền ngoại giao hiện đại: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tiêu chuẩn thành viên của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”.

Với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Ngành thời gian qua, Vụ đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2019), Cờ thi đua của Chính phủ các năm 2016 – 2019. Nhiều cá nhân, cán bộ xuất thân, trưởng thành và phát triển từ Vụ đã được Lãnh đạo Bộ tin tưởng, giao phó những trọng trách, cương vị cao hơn.

Để đạt được những thành tích trên, Vụ Tổ chức Cán bộ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tập thể đoàn kết nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện phối hợp công việc hiệu quả giữa các thành viên trong đơn vị, giữa các Phòng với nhau, giúp cho công việc chung được bảo đảm cả về chất lượng và tiến độ. Vụ cũng chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ chế: Người đứng đầu, tập thể lãnh đạo luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và lối sống; chi ủy phát huy tốt vai trò lãnh đạo tư tưởng; công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên. Vụ đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để phân công, phân nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và động viên cán bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng lộ trình đề ra.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo qua công việc, tự đào tạo, đào tạo lại được quan tâm thỏa đáng để nâng cao năng lực cán bộ của Vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tổ chức cán bộ. Ngoài ra, Vụ cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và luôn rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy trình công tác, đưa công việc đi vào nền nếp, làm việc có kế hoạch và theo quy trình cụ thể, không để bị sót việc hoặc việc làm không đúng quy cách...

Chương trình bồi dưỡng cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Bộ Ngoại giao

Chương trình bồi dưỡng cao cấp dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Bộ Ngoại giao

TGVN. Từ ngày 22-27/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Vụ Tổ chức Cán bộ và Học viện Ngoại giao (Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ...

Những người lính trên mặt trận thời bình

Những người lính trên mặt trận thời bình

Đánh giá vai trò của cán bộ ngoại giao như những người lính trên mặt trận thời bình, bảo vệ và phát huy lợi ích ...

Công tác tổ chức cán bộ Bộ Ngoại giao năm 2017: Bài bản, chủ động, linh hoạt

Công tác tổ chức cán bộ Bộ Ngoại giao năm 2017: Bài bản, chủ động, linh hoạt

Năm 2017 đánh dấu những thắng lợi rực rỡ trên mặt trận đối ngoại của đất nước nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng ...

Quang Phạm

Đọc thêm

Trực tiếp xổ số miền Nam - XSMN 16/8 - SXMN 16/8/2022 - kết quả xổ số hôm nay 16/8

Trực tiếp xổ số miền Nam - XSMN 16/8 - SXMN 16/8/2022 - kết quả xổ số hôm nay 16/8

Baoquocte.vn. XSMN 16/8. trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay - XSMN thứ 3 ngày 16/8/2022. xổ số hôm nay ngày 16 tháng 8. SXMN 16/8/2022. xổ số ...
Kinh tế Mỹ: Còn quá sớm để nói về suy thoái?

Kinh tế Mỹ: Còn quá sớm để nói về suy thoái?

Baoquocte.vn. Số liệu GDP quý II của Mỹ cho thấy, nền kinh tế đã suy giảm hai quý liên tiếp, khiến nhiều chuyên gia tin, một cuộc suy thoái đã đến.
Bị FBI thu hồi tài liệu tuyệt mật tại nhà riêng, cựu Tổng thống Trump có khả năng vi phạm Đạo luật Gián điệp?

Bị FBI thu hồi tài liệu tuyệt mật tại nhà riêng, cựu Tổng thống Trump có khả năng vi phạm Đạo luật Gián điệp?

Baoquocte.vn. Do các tài liệu mà FBI thu giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị điều tra vì vi phạm Đạo luật Gián điệp.
TS. Bùi Phương Việt Anh: Giáo dục cần tự chủ hơn nữa để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế

TS. Bùi Phương Việt Anh: Giáo dục cần tự chủ hơn nữa để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Baoquocte.vn. Cơ sở giáo dục cần tự chủ hơn trong xây dựng chương tình đào tạo thực chất, tránh hình thức nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường ...
Ngắm những tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi ảnh 'Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam'

Ngắm những tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi ảnh 'Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam'

Baoquocte.vn. 'Buổi sáng của đàn cò' đã giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi ảnh 'Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam'.
Đại lễ Vu Lan báo biếu của cộng đồng người Việt tại Đức

Đại lễ Vu Lan báo biếu của cộng đồng người Việt tại Đức

Baoquocte.vn. Chùa Phúc Lâm tại Đức tổ chức Đại lễ Vu Lan với sự tham dự của khoảng 1.000 Phật tử gần xa, trong đó có nhiều bà con đến từ ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 17/8/2022: Nhân Mã tình cảm rạn nứt

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 17/8/2022: Nhân Mã tình cảm rạn nứt

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 17/8/2022 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 17/8/2022: Tuổi Ngọ tài lộc nhiều biến động

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 17/8/2022: Tuổi Ngọ tài lộc nhiều biến động

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 17/8/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Lịch âm 17/8, âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 17/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 17/8/2022

Lịch âm 17/8, âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 17/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên 17/8/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 17/8. âm lịch hôm nay 17/8. Xem âm lịch hôm nay ngày 17/8/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 17 tháng 8 năm 2022 hôm nay.
Pakistan: Xe buýt va chạm xe bồn chở dầu, 20 người thiệt mạng

Pakistan: Xe buýt va chạm xe bồn chở dầu, 20 người thiệt mạng

Baoquocte.vn. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Pakistan, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 6 người bị thương.
Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú

Đức sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Đức thông báo về việc sẽ cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú.
Hai công dân Việt Nam đã được rời Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp xử lý tình hình

Hai công dân Việt Nam đã được rời Tây Ban Nha, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp xử lý tình hình

Baoquocte.vn. Ngày 11/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin, 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha đã rời sở tại và về nước.
Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan hộ chiếu mẫu mới

Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan hộ chiếu mẫu mới

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đề nghị các nước phối hợp trong việc tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.
Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để nhận dạng các nạn nhân người Việt trong vụ cháy ở Manchester

Baoquocte.vn. Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đang nỗ lực để nhận dạng và xác minh các nạn nhân người Việt trong vụ cháy tại Manchester.
Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Anh công bố danh tính 4 người Việt nghi mất tích trong vụ hoả hoạn tại Manchester

Baoquocte.vn. Chiều 4/8, cảnh sát khu vực Greater Manchester (GMP) đã chính thức công bố danh tính 4 người Việt Nam được cho là mất tích trong vụ cháy xảy ra hôm 7/5.
Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech tích cực gỡ rối liên quan đến hộ chiếu mới

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Thái Xuân Dũng, công dân có nhu cầu bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mới có thể đến Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech để được hỗ trợ.
Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 2)

Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 2)

Baoquocte.vn. Ấn Độ là nước đa dạng về văn hóa, tôn giáo và các quy tắc trong cuộc sống. Khi giao tiếp với người Ấn Độ, cần lưu ý một số điều để tránh hiểu lầm.
Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 1)

Những điều 'bỏ túi' khi giao tiếp với người Ấn Độ (Phần 1)

Baoquocte.vn. Ấn Độ là nơi tồn tại nhiều nền tôn giáo và các quy tắc trong cuộc sống hàng ngày. Khi giao tiếp với người Ấn Độ, cần lưu ý một số điều dưới đây.
Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại thuộc về ai?

Baoquocte.vn. Điều 43 và 44 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về hiệu lực và trách nhiệm trong việc thi hành Nghị định.
Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Các cấp tham dự chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao

Baoquocte.vn. Điều 41 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về cấp tham dự các cuộc chiêu đãi kỷ niệm Quốc khánh nước ngoài, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động

Baoquocte.vn. Điều 40 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc Trưởng Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam tham dự các hoạt động.
Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Những nước nào có Ngày Quốc khánh trong tháng 8?

Baoquocte.vn. Trong tháng 8, có 25 quốc gia kỷ niệm Ngày Quốc khánh, trong đó có Thuỵ Sỹ, Bờ Biển Ngà, Singapore, Pakistan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Ukraine,...
Anh hùng Kostas Saratidis Nguyễn Văn Lập: Ngọn hải đăng sáng mãi

Anh hùng Kostas Saratidis Nguyễn Văn Lập: Ngọn hải đăng sáng mãi

Baoquocte.vn. Vậy là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập đã an nghỉ cùng các đồng đội ở Việt Nam - quê hương thứ hai của ông.
Giá trị chiến lược của ASEAN vững vàng giữa muôn trùng biến động

Giá trị chiến lược của ASEAN vững vàng giữa muôn trùng biến động

Baoquocte.vn. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các Hội nghị liên quan khép lại với nhiều niềm vui để sẻ chia và tự hào!
Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Ngoại giao khoa học bảo vệ môi trường biển: Con đường khai thông những bế tắc ở Biển Đông?

Baoquocte.vn. Tranh chấp Biển Đông có thể được xoa dịu bằng ngoại giao khoa học nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới suy thoái môi trường biển.
2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

2022 - Năm để vai trò trung tâm của ASEAN tỏa sáng

Baoquocte.vn. 2022 là một năm đặc biệt với ASEAN khi các thành viên đảm nhận vai trò chủ tịch các tổ chức quan trọng, thể hiện tiềm năng thúc đẩy hội nhập.
ASEAN với vai trò tạo dựng môi trường hòa bình, phát triển

ASEAN với vai trò tạo dựng môi trường hòa bình, phát triển

Baoquocte.vn. Nguyên Phó Tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN.
5 dấu ấn ngoại giao kinh tế trong chuyến công du Đông Á của Tổng thống Indonesia

5 dấu ấn ngoại giao kinh tế trong chuyến công du Đông Á của Tổng thống Indonesia

Baoquocte.vn. Mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo công du tới 3 đối tác Đông Á quan trọng, thể hiện chính sách ngoại giao kinh tế của nước này.
Phiên bản di động