An ninh con người - mục tiêu của phát triển

Tư duy mới của Đảng về an ninh con người

LÊ HOÀNG VIỆT LÂM – ANH MINH
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Lần đầu tiên, thuật ngữ an ninh con người đã xuất hiện trong các văn kiện Đại hội XIII với tư cách là một nội dung lý luận mới, bao quát trong toàn bộ lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tư duy mới của Đảng về an ninh con người
Trong vấn đề phát triển con người để hướng tới bảo đảm an ninh con người, Đảng ta chú trọng nhấn mạnh đến giáo dục và bảo vệ trẻ em, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, coi đây là đối tượng quyết định tương lai của đất nước, cần được giáo dục, bồi dưỡng toàn diện. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục một cách nhất quán các phương hướng phát triển về con người đã được khẳng định trong các Đại hội trước đây, đặc biệt là Đại hội XII.

Đồng thời, trên cơ sở những nhận thức mới về lý luận, những thay đổi trong bối cảnh lịch sử thế giới và điều kiện thực tế trong nước, những yêu cầu mới đặt ra của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, các văn kiện Đại hội XIII cũng bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới, đề ra những phương hướng để bảo đảm tốt hơn an ninh con người, tạo động lực phát triển bền vững cho đất nước trong giai đoạn mới.

An ninh con người là trung tâm của chiến lược phát triển

Lần đầu tiên, thuật ngữ “An ninh con người” đã xuất hiện trong các văn kiện Đại hội XIII với tư cách là một nội dung lý luận mới, bao quát trong toàn bộ lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trước hết, Đại hội xác định việc bảo đảm an ninh con người thực chất là việc phát huy nhân tố con người, đề cao nhân tố con người, đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của con người và xã hội.

Kế thừa quan điểm trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Nghị quyết Đại hội XIII đã phát triển lên một tầm cao mới nhằm phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam:

“Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững”.

Đây thực chất là sự cụ thể hóa các tư tưởng lập hiến đã nêu trong Hiến pháp 2013 và trở thành các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước từ năm 2021 đến 2025 (50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước), 2030 (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Bên cạnh đó, Đại hội xác định bảo vệ an ninh con người nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của con người và xã hội: “Tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người”.

Đây là sự tiếp nối nhất quán nhận thức của Đảng về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trong của việc giải quyết các vấn đề xã hội như một nội dung đặc biệt quan trọng vì mục tiêu phát triển con người. Đó cũng là hạt nhân của định hướng XHCN trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội ta, chế độ của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, luôn lấy con người làm mục tiêu phát triển.

Có thể khẳng định, Nhân dân luôn là trung tâm trong mọi hoạch định chính sách, quyết nghị của Đảng ta.

Ý Đảng - Lòng Dân chính là kim chỉ nam, cội nguồn sức mạnh để đất nước vững bước đi lên, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Là trung tâm của chiến lược phát triển, nên an ninh con người được đề cập toàn diện trong nhiều nội dung, lĩnh vực, bao quát toàn bộ những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, phát triển con người.

Trong số 12 định hướng phát triển đất nước trong thời kỳ 2021-2030, có 2 định hướng đề cập “an ninh con người”, cụ thể: “Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh...” và “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương…”.

Như vậy, an ninh con người được Đại hội XIII thể hiện rõ nét cả trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; về quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; về quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; về những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và trong nhiều nội dung quan trọng khác, đặc biệt là được mở rộng và thể hiện một cách bao trùm trong tất cả các mặt của cuộc sống của con người và các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế cho đến văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, giáo dục, y tế…

Điều này không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc bảo đảm an ninh con người trong bối cảnh mới mà quan trọng hơn là từng bước làm cho vấn đề an ninh con người được thẩm thấu trong suy nghĩ và trong hành động của các cơ quan, nhân viên nhà nước, trong các cấp, các ngành và trong toàn xã hội, vì sự an toàn của mỗi cá nhân nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia

Đại hội XIII xác định bảo vệ an ninh con người là bảo vệ an ninh quốc gia, coi an ninh con người là một bộ phận của an ninh quốc gia. Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã khẳng định: Đại hội đã đưa ra nhận thức mới về an ninh quốc gia một cách toàn diện hơn, rộng hơn, sâu hơn, không chỉ có các vấn đề an ninh chính trị, quân sự truyền thống, mà còn bao quát cả những vấn đề an ninh phi truyền thống.

Theo đó, an ninh quốc gia bao gồm: An ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh quân sự, an ninh biên giới, biển, đảo, an ninh đối ngoại, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh xã hội, an ninh thông tin, an ninh kết nối, an ninh mạng, an ninh doanh nghiệp, an ninh tài chính - tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh dân cư, an ninh dân số, an ninh cơ sở dữ liệu, an ninh môi trường, an ninh con người…

Mối quan hệ giữa an ninh con người và an ninh quốc gia là mối quan hệ thống nhất biện chứng hữu cơ với nhau. Bảo vệ an ninh quốc gia cũng chính là bảo vệ an ninh con người, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân.

Đồng thời, với tư cách là thành viên của xã hội, mọi người dân có quyền được bảo đảm an ninh quốc gia để bảo đảm và thực hiện các quyền không thể thiếu về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và an ninh lãnh thổ. Bảo đảm an ninh quốc gia là trách nhiệm quan trọng nhất của quốc gia, cũng chính là nhằm bảo đảm an ninh con người.

Ngược lại, không thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia nếu như không bảo đảm an ninh con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam được thế giới thừa nhận là một trong những quốc gia có Chỉ số hạnh phúc cao của châu Á. Hiền nhân đã từng dạy rằng: “Quốc thái, dân an”, điều này có nghĩa đất nước phải yên bình thì người dân mới có thể tập trung yên ổn làm ăn.

Việt Nam bước ra khỏi chiến tranh với một thể chế chính trị ổn định, mọi phương hướng hoạt động của đất nước đều đi theo một chỉ thị nhạy bén và đúng đắn duy nhất nên giữ vững được sự ổn định của nền an ninh - quốc phòng của Việt Nam , tạo cơ sở vững chắc bảo đảm an ninh con người.

“An ninh con người là trạng thái người dân được sống ổn định, an toàn, không bị đe dọa bởi các nguy cơ xâm hại; bảo vệ an ninh con người là bảo đảm và thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm mọi người dân được sống ấm no, tự do, hạnh phúc trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”. (Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an).

Chăm lo, phát triển con người - tiền đề bảo đảm an ninh con người

Văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ mối quan hệ giữa văn hóa và con người, đặc biệt chú trọng vấn đề chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng phát triển con người.

Trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng vào các tiến trình của thế giới, việc gắn bó chặt chẽ mối quan hệ giữa “hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người” với “hệ giá trị gia đình Việt Nam” là một nhận thức mới, trong đó đặt hệ giá trị gia đình vào vị thế vốn rất quan trọng của nó, với tư cách là các tế bào của xã hội, là hạt nhân lưu giữ và phát huy các hệ giá trị quốc gia, giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Hơn nữa, gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên vô cùng quan trọng, đặc biệt là nơi hình thành và nuôi dưỡng những mầm móng đầu tiên có ý nghĩa định hướng về tính cách của mỗi con người.

Vì thế, đây cũng chính là cách đặt vấn đề về sự cần thiết phải quan tâm, có những giải pháp, điều kiện tích cực hơn trong việc xây dựng và phát huy hệ giá trị gia đình Việt Nam trong điều kiện mới, vì mục tiêu bảo đảm an ninh con người một cách bền vững.

Trong vấn đề phát triển con người để hướng tới bảo đảm an ninh con người, Đảng ta chú trọng nhấn mạnh đến giáo dục và bảo vệ trẻ em, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, coi đây là đối tượng quyết định tương lai của đất nước, cần được giáo dục, bồi dưỡng toàn diện, song cũng là lớp người dễ bị tổn thương, cần được quan tâm và bảo vệ tốt hơn nữa.

Lần đầu tiên trong văn kiện chính thức của Đảng đặt vấn đề “khắc phục những hạn chế” trong mối quan hệ hữu cơ, không tách rời với việc giáo dục, phát huy những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam đã được hình thành trong lịch sử.

Có thể khẳng định, trong văn kiện Đại hội XIII, an ninh con người là một trong những vấn đề trọng tâm, hàm chứa cách tiếp cận đa chiều, thể hiện tư duy lý luận mới của Đảng.

GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương khẳng định: “Càng ngày người ta nhìn nhận vấn đề này càng cao, càng sâu sắc và rất rộng lớn. Đại hội lần này nêu bảo đảm cho con người là phải bảo đảm tất cả các phương diện, nhất là phải bảo đảm môi trường trong sạch. Các vấn đề xã hội, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, trật tự an toàn xã hội phải đảm bảo, cho nên rất tổng thể”.

Những luận điểm đó không phải hoàn toàn mới, mà đã được kế thừa, phát triển từ những Đại hội trước đây, nay được nâng tầm bằng những quyết sách quyết liệt, rõ ràng hơn, phù hợp với chuẩn mực của cộng đồng quốc tế, phù hợp với xu thế chung của nhân loại.

Vì lẽ đó, việc chúng ta nhận thức được những điểm mới, đặc biệt là nghiêm túc nhận ra những hạn chế, khiếm khuyết, từ đó quán triệt trong mọi hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn dân, đưa Nghị quyết Đại hội XIII về an ninh con người vào cuộc sống, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của con người, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Công tác đặc xá năm 2021: Nỗ lực bảo vệ quyền con người của Việt Nam được quốc tế ghi nhận

Công tác đặc xá năm 2021: Nỗ lực bảo vệ quyền con người của Việt Nam được quốc tế ghi nhận

Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình ...

Tư tưởng xuyên suốt của Đảng về an ninh con người

Tư tưởng xuyên suốt của Đảng về an ninh con người

Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng vấn đề an ninh con người trên cơ sở quan điểm nhất quán, xuyên suốt là luôn đặt ...

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Đọc thêm

Ứng dụng chip đường thở nhằm tăng tốc thử nghiệm các phương pháp điều trị Covid-19

Ứng dụng chip đường thở nhằm tăng tốc thử nghiệm các phương pháp điều trị Covid-19

Baoquocte.vn. Các nhà khoa học đang thử nghiệm một chip đường thở có thể giúp tìm kiếm phương pháp điều trị mới cho Covid-19.
Phiên họp triển khai công tác bảo hộ công dân và người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Phiên họp triển khai công tác bảo hộ công dân và người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Baoquocte.vn. Phiên họp chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và công tác bảo hộ công dân nhằm triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính ...
Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Bài kiểm tra cho Thủ tướng Kishida

Bầu cử Hạ viện Nhật Bản: Bài kiểm tra cho Thủ tướng Kishida

Baoquocte.vn. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cần một chiến thắng thuyết phục ở bầu cử Hạ viện Nhật Bản để Thủ tướng Kishida Fumio tiếp tục lãnh đạo Tokyo thời ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 28/10/2021: Sư Tử công việc đang tốt dần

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 28/10/2021: Sư Tử công việc đang tốt dần

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 28/10/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ 'đòi' Mỹ trả lại 1,4 tỷ USD trong thương vụ tiêm kích đa năng F35?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ 'đòi' Mỹ trả lại 1,4 tỷ USD trong thương vụ tiêm kích đa năng F35?

Baoquocte.vn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ thảo luận với Mỹ về khoản tiền 1,4 tỷ USD trong thương vụ máy bay tiêm kích đa năng F35.
Số ca mắc Covid-19 thấp, Campuchia hướng tới mở cửa hoàn toàn nền kinh tế

Số ca mắc Covid-19 thấp, Campuchia hướng tới mở cửa hoàn toàn nền kinh tế

Baoquocte.vn. Chính phủ Campuchia đang lê kế hoạch hồi phục nền kinh tế và trở lại cuộc sống bình thường mới trước khi kết thúc năm 2021.
Tham vấn song phương giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên bang Nga

Tham vấn song phương giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên bang Nga

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên bang Nga phối hợp tổ chức Tham vấn song phương cấp Cục/ Vụ trưởng giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Liên bang ...
Quốc hội thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế

Quốc hội thảo luận về cơ chế, chính sách đặc thù cho Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế

Baoquocte.vn. Thứ tư, ngày 27/10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và WEF

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và WEF

Baoquocte.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và WEF theo lời mời của Chủ tịch điều hành và Nhà sáng ...
Covid-19 ở Hà Nội ngày 27/10: Thêm 28 ca mắc mới; Ổ dịch mới ở Mê Linh đã có 7 người dương tính

Covid-19 ở Hà Nội ngày 27/10: Thêm 28 ca mắc mới; Ổ dịch mới ở Mê Linh đã có 7 người dương tính

Baoquocte.vn. Sở Y tế Hà Nội tối 27/10 thông báo ghi nhận có 28 ca Covid-19 mới, trong đó: 10 ca ở cộng đồng, 17 ca tại khu cách ly và ...
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép hơn 21kg nghi là cần ca

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép hơn 21kg nghi là cần ca

Baoquocte.vn. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên vừa bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép cần sa qua biên giới, bắt giữ 1 đối tượng.
Malaysia khẳng định trao quyền cho phụ nữ là vấn đề cần phải thực hiện ở Afghanistan

Malaysia khẳng định trao quyền cho phụ nữ là vấn đề cần phải thực hiện ở Afghanistan

Baoquocte.vn. Malaysia khẳng định sẽ phối hợp với các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo nhằm giúp trao quyền cho phụ nữ Afghanistan.
Bất chấp cảnh báo, dòng người di cư Trung Mỹ vẫn ùn ùn đổ về Mỹ

Bất chấp cảnh báo, dòng người di cư Trung Mỹ vẫn ùn ùn đổ về Mỹ

Baoquocte.vn. Ngày 23/10, khoảng 3.000 người di cư, chủ yếu là người Haiti và Trung Mỹ, đã hình thành và xuất phát từ Mexico để tới Mỹ.
1,3 % dân số nước nghèo được tiêm vaccine Covid-19, nước giàu mới thực hiện 1/10 lời hứa

1,3 % dân số nước nghèo được tiêm vaccine Covid-19, nước giàu mới thực hiện 1/10 lời hứa

Baoquocte.vn. Trong số vaccine Covid-19 do các nước giàu cam kết quyên tặng, mới chỉ có 261 triệu liều (khoảng 14%) tới tay những quốc gia thu nhập thấp.
Tổng thư ký LHQ: Thế giới cần đấu tranh và hướng về phía trước vì quyền lợi của mỗi phụ nữ và trẻ em gái

Tổng thư ký LHQ: Thế giới cần đấu tranh và hướng về phía trước vì quyền lợi của mỗi phụ nữ và trẻ em gái

Baoquocte.vn. Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ không chỉ ở Afghanistan mà còn khắp nơi trên thế giới.
Hội thảo quốc tế tham vấn dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện UPR chu kỳ III

Hội thảo quốc tế tham vấn dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện UPR chu kỳ III

Baoquocte.vn. Ngày 22/10 diễn ra Hội thảo quốc tế tham vấn về dự thảo Báo cáo giữa kỳ tự nguyện thực hiện các khuyến nghị UPR chu kỳ III của Việt Nam.
Chuyên gia: Vị thế 'lãnh đạo' của Việt Nam trong kiểm soát Covid-19 và đóng góp vào ASEAN

Chuyên gia: Vị thế 'lãnh đạo' của Việt Nam trong kiểm soát Covid-19 và đóng góp vào ASEAN

Baoquocte.vn. Các chuyên gia nhận định, Việt Nam linh hoạt áp dụng biện pháp hiệu quả để khống chế sự lây lan của Covid-19 và có đóng góp to lớn cho ASEAN.
Đại dịch Covid-19 và bài học thích ứng bình thường mới

Đại dịch Covid-19 và bài học thích ứng bình thường mới

Baoquocte.vn. Nghị quyết 128 đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, những bài học rút ra từ đại dịch còn quan trọng hơn nhiều...
'Nghề nghiệp, trang phục, công việc nhà không... có giới tính'

'Nghề nghiệp, trang phục, công việc nhà không... có giới tính'

Baoquocte.vn. Các thành viên trong gia đình không mang định kiến giới sẽ góp phần xoá bỏ định kiến giới trong xã hội từ cấp độ tổ chức tới cấp độ cá nhân.
Hậu đại dịch Covid-19 - Những bước đi đến bình thường mới

Hậu đại dịch Covid-19 - Những bước đi đến bình thường mới

Baoquocte.vn. Làn sóng Covid-19 mới với sự bùng nổ của chủng Delta làm thế giới một lần nữa phải điều chỉnh các chiến lược chống dịch.
Lời giải nào để người lao động trở lại, tránh 'đứt gãy' nguồn nhân lực khi dịch được kiểm soát?

Lời giải nào để người lao động trở lại, tránh 'đứt gãy' nguồn nhân lực khi dịch được kiểm soát?

Baoquocte.vn. Người lao động ở TP. Hồ Chí Minh quá đông, không có tích lũy là bài toán buộc phải giải quyết để thu hút họ quay trở lại trong tương lai.
Truyền thông Czech ấn tượng với bài phát biểu của Chủ tịch nước tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Truyền thông Czech ấn tượng với bài phát biểu của Chủ tịch nước tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Truyền thông CH Czech đề cao vai trò của Việt Nam thúc đẩy hợp tác đa phương và luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.
Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Đất nước châu Âu đầu tiên có Quốc hội với hơn 50% nữ nghị sĩ

Baoquocte.vn. Kết quả bầu cử cuối cùng của Quốc hội Iceland ngày 26/9 cho thấy, tỷ lệ nữ nghị sĩ chiếm hơn 50%.
Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Baoquocte.vn. Mạng xã hội những ngày qua chia sẻ hình ảnh cựu Bộ trưởng Afghanistan đi xe đạp và giao đồ ăn tại một địa điểm ở thành phố Leipzig, Đức.
Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Baoquocte.vn. Canada đang trên đà tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn trong năm nay, bất chấp đại dịch Covid-19 đã khép kín biên giới đối với người nước ngoài.
13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

Baoquocte.vn. UPR là một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) định kỳ kiểm tra hoạt động nhân quyền của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ.
Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Baoquocte.vn. Ít nhất 4 người thiệt mạng khi cháy rừng thiêu rụi toàn bộ nhà cửa của người dân ở quận Larnaca, miền Nam Cyprus.
Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Baoquocte.vn. Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid được bổ nhiệm làm nhà vận động toàn cầu vì sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, thanh thiếu niên.
Phiên bản di động