[TRỰC TUYẾN] Hội nghị quốc tế về Phụ nữ, hòa bình và an ninh - Phiên toàn thể 4, 5 và Lễ Bế mạc

Phiên toàn thể 4 (từ 17h00 - 19h00) Triển vọng Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong vòng 10 - 20 năm tới.
Phiên toàn thể 5 (từ 19h00 - 20h00) Thúc đẩy Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh - Thông qua lời kêu gọi hành động và Lễ Bế mạc.

Phiên bản di động