[TRỰC TUYẾN] Hội nghị quốc tế về Phụ nữ, hòa bình và an ninh - Phiên toàn thể 3

Phiên toàn thể 3 (từ 20h30 - 22h30) Tương lai của Phụ nữ trong Hoạt động gìn giữ hòa bình.

Phiên bản di động