Phát huy vai trò của phụ nữ trong hội nhập quốc tế

Nguyễn Thị Hoài Linh
Theo dõi TGVN trên
Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quốc tế Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Baoquocte.vn. TGVN. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong phát triển, tham gia ngày càng tích cực trong các lĩnh vực vốn được coi là thế mạnh của nam giới như khoa học kỹ thuật, thể thao thành tích cao, gìn giữ hoà bình…
Phát huy vai trò của phụ nữ trong hội nhập quốc tế
Đại biểu nữ tham gia Diễn đàn Việt - Mỹ 'Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hội nhập quốc tế, do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, ngày 24/11/2020.

Hội nhập quốc tế là một quyết sách chiến lược của Việt Nam, gắn với định hướng phát triển đất nước và xuất phát từ những xu thế, chuyển biến của môi trường quốc tế. Chủ trương, đường lối về hội nhập quốc tế được thể hiện trong văn kiện các kỳ Đại hội Đảng, các Nghị quyết, Chiến lược và được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng. Nhờ đó, “quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo khung khổ quan hệ ổn định và bền vững với các đối tác”. Hội nhập quốc tế đã tạo không gian rộng mở, giúp Việt Nam tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế; vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng nâng cao.

Trong quá trình hội nhập chung của đất nước luôn có sự tham gia, đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam nói chung và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói riêng. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong phát triển, tham gia ngày càng tích cực trong các lĩnh vực vốn được coi là thế mạnh của nam giới như khoa học kỹ thuật, thể thao thành tích cao, gìn giữ hoà bình… Tuy nhiên, phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn trong hội nhập quốc tế. Nhiều vấn đề xã hội trong quá trình hội nhập như bạo lực giới, mua bán người, di cư không an toàn tác động nhiều hơn tới phụ nữ.

Trước tình hình đó, tháng 1/2021, Ban Chấp hành TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến 2030 nhằm định hướng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế, tạo điều kiện để các cấp Hội đề xuất cơ chế, nguồn lực cho các hoạt động liên quan. Đây cũng là cơ sở để Hội tham mưu với Đảng, Chính phủ, Quốc hội và phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương để phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong hội nhập quốc tế.

Nghị quyết hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực hội nhập quốc tế của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ để tham gia, đóng góp vào tiến trình hội nhập của đất nước và đưa Hội trở thành tổ chức có tầm ảnh hưởng trong khu vực, quốc tế. Nghị quyết đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trên 3 lĩnh vực gồm (1) văn hoá, xã hội và khoa học-công nghệ, (2) kinh tế và (3) an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Trong lĩnh vực văn hoá, xã hội và khoa học-công nghệ, Nghị quyết nhấn mạnh phát huy vai trò của phụ nữ trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại (phát triển du lịch, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống, phê phán các tập tục, thói quen xấu làm ảnh hưởng hình ảnh của Việt Nam)... Hỗ trợ phụ nữ trong các vấn đề gia đình - xã hội đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế (xây dựng văn hóa công sở, văn hóa ứng xử trêni mạng, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức cuộc sống, sử dụng internet an toàn, hiệu quả).... Khuyến khích phụ nữ, trẻ em gái tham gia khoa học - công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) hoặc STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học).

undefined
Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quốc tế Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Hoài Linh.

Trong lĩnh vực kinh tế, cần nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế và phát triển bền vững (cơ hội và thách thức gắn với các hiệp định thương mại tự do, sản xuất, kinh doanh xanh, sạch, bền vững, chương trình OCOP...). Quan tâm phát triển mạng lưới hỗ trợ phụ nữ hội nhập kinh tế, kết nối các nhà sản xuất, doanh nhân nữ dưới nhiều hình thức. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đặc biệt trong các ngành nghề phụ nữ có thế mạnh, ngành nghề có khả năng dịch chuyển trong ASEAN và ngành nghề mới. Đồng thời thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong kinh tế số, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng internet an toàn trong các giao dịch thương mại...

Với lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại, Nghị quyết nhấn mạnh nâng cao hiệu quả đóng góp của phụ nữ trong đảm bảo an ninh, an toàn tại địa phương, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; phòng chống buôn bán ma túy, buôn lậu xuyên quốc gia, phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em, tích cực tố giác tội phạm và phối hợp hỗ trợ, giải cứu các nạn nhân; động viên chị em không di cư, kết hôn quốc tế qua các kênh bất hợp pháp... Tăng cường vai trò, sự tham gia hiệu quả của phụ nữ trong khu vực và trên trường quốc tế trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống, tại các diễn đàn, hội nghị quốc tế...

Nghị quyết ra đời rất đúng thời điểm và có ý nghĩa khi chủ trương hội nhập quốc tế tiếp tục được khẳng định và nhấn mạnh tại Đại hội Đảng lần thứXIII. Nghị quyết Đại hội nêu rõ một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 là“Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả…” cùng nhiệm vụ trọng tâm: “Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế…” và “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế…”. Vì vậy, phụ nữ Việt Nam -chiếm hơn 50% dân số - hơn lúc nào hết phải đáp ứng xu thế phát triển của đất nước và là nhân tố quan trọng trong tiến trình hội nhập này.

Việc triển khai Nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế được xác định là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng của các cấp Hội phụ nữ thời gian tới. Trong bối cảnh quốc tế diễn biến khó lường, trước những yêu cầu đặt ra đối với đất nước và phụ nữ trong tình hình mới, những lợi ích và tác động trái chiều của hội nhập quốc tế, những định hướng của Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ giúp các cấp Hội Phụ nữ có thêm cơ sở và quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết; giúp khơi dậy khát vọng phát triển, đổi mới, phát huy sự chủ động, sáng tạo của phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó, để Nghị quyết phát huy hiệu quả và thực sự đi vào cuộc sống cần có sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội, sự tham gia tích cực của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ, phối hợp của các cấp, các ngành thông qua xây dựng chính sách, môi trường pháp lý thuận lợi cho phụ nữ tham gia hội nhập quốc tế… Như vậy, phụ nữ mới có thể phát huy năng lực, vai trò, sức sáng tạo và đóng góp ngày càng chủ động, hiệu quả, đồng thời thụ hưởng xứng đáng từ tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước trong giai đoạn sắp tới.

TIN LIÊN QUAN
Cán bộ nữ ngoại giao: Ký ức và kỳ vọng
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Khởi động chiến dịch Vì nụ cười phụ nữ
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Nữ sinh Huế duyên dáng trong tà áo dài
ILO: Đại dịch Covid-19 khiến tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ Mỹ Latinh tăng mạnh
Tuần lễ áo dài Việt Nam 2021 được hưởng ứng mạnh mẽ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Covid-19 ở Việt Nam chiều 14/4: Thêm 16 ca mắc mới ghi nhận tại 5 địa phương; Xử lý hình sự các trường hợp nhập cảnh trái phép

Covid-19 ở Việt Nam chiều 14/4: Thêm 16 ca mắc mới ghi nhận tại 5 địa phương; Xử lý hình sự các trường hợp nhập cảnh trái phép

Baoquocte.vn. Có 16 ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh ghi nhận tại 5 địa phương gồm: Bà Rịa- Vũng Tàu; TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Quảng ...
Lịch âm 15/4 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 15/4/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 15/4/2021

Lịch âm 15/4 - Xem âm lịch hôm nay thứ 5 ngày 15/4/2021 chính xác nhất - Lịch vạn niên 15/4/2021

Baoquocte.vn. Lịch âm 15/4. Âm lịch hôm nay 15/4. Xem âm lịch hôm nay ngày 15/4/2021 chính xác nhất. Lịch vạn niên ngày 15 tháng 4 năm 2021 hôm nay.
Chàng trai Huy chương vàng Olympic quốc tế Thiên văn học giành học bổng 6 tỷ

Chàng trai Huy chương vàng Olympic quốc tế Thiên văn học giành học bổng 6 tỷ

Baoquocte.vn. Phạm Mạnh Quân, chủ nhân Huy chương Vàng Olympic quốc tế Thiên văn học giành học bổng 6 tỷ đồng.
Covid-19 đã 'quét sạch' 1/3 số doanh nghiệp Nam Á

Covid-19 đã 'quét sạch' 1/3 số doanh nghiệp Nam Á

Baoquocte.vn. Không chỉ khiến số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng cao, Covid-19 còn khiến các doanh nghiệp ở Nam Á sụt giảm doanh số lên đến 64%.
75 năm Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao - Mãi mãi ngọn lửa đam mê

75 năm Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao - Mãi mãi ngọn lửa đam mê

Baoquocte.vn. Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Vụ Thông tin Báo chí qua phim tài liệu: 75 năm Vụ Thông tin Báo chí - Mãi mãi ngọn ...
Sàn tiền ảo lớn nhất thế giới Coinbase có thể tạo ra hàng nghìn tỷ phú

Sàn tiền ảo lớn nhất thế giới Coinbase có thể tạo ra hàng nghìn tỷ phú

Baoquocte.vn. Ngày 13/4, Giám đốc chiến lược của công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số Coinbase nhận định, bitcoin đã làm giàu cho một kiểu nhà đầu tư rất ...
Bất ngờ đề nghị của Tổng thống Mỹ với Nga: Chủ động tạo thế

Bất ngờ đề nghị của Tổng thống Mỹ với Nga: Chủ động tạo thế

Baoquocte.vn. Việc Tổng thống Nga-Mỹ điện đàm và ông Biden đề nghị gặp mặt trực tiếp gây bất ngờ. Những bước đi ngoại giao mới này lý giải điều gì? TG&VN ...
XSMN 15/4 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/4/2021 - SXMN 15/4 - xổ số hôm nay

XSMN 15/4 - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/4/2021 - SXMN 15/4 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 15/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2021. XSMN thứ 5. SXMN 15/4. KQSXMN. xo so mien nam.
XSMT 15/4 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/4/2021 - SXMT 15/4 - xổ số hôm nay

XSMT 15/4 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/4/2021 - SXMT 15/4 - xổ số hôm nay

Baoquocte.vn. XSMT 15/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2021. XSMT thứ 5. SXMT 15/4. KQSXMT. xo so mien trung.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Malaysia và Philippines

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Malaysia và Philippines

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao các nước: Australia, Malaysia và Philippines.
Mexico bắt giữ 30 binh sĩ Hải quân nghi liên quan vụ mất tích dân thường

Mexico bắt giữ 30 binh sĩ Hải quân nghi liên quan vụ mất tích dân thường

Baoquocte.vn. 30 binh sĩ thuộc Bộ Hải quân Mexico bị bắt giữ do bị tình nghi liên quan đến các vụ mất tích của nhiều người dân vào năm 2014 tại tNuevo Laredo.
Vụ cảnh sát Mỹ bắn tử vong công dân da màu: Cơn giận dữ dâng cao bất chấp giới nghiêm, Tổng thống Biden gọi 'thảm kịch'

Vụ cảnh sát Mỹ bắn tử vong công dân da màu: Cơn giận dữ dâng cao bất chấp giới nghiêm, Tổng thống Biden gọi 'thảm kịch'

Baoquocte.vn. Làn sóng biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn nhầm công dân da màu dẫn đến tử vong ở Minneapolis, Mỹ, đã biến thành bạo lực.
Ấn Độ-EU tiến hành đối thoại nhân quyền lần thứ 9

Ấn Độ-EU tiến hành đối thoại nhân quyền lần thứ 9

Baoquocte.vn. Ngày 12/4, Đối thoại Nhân quyền Ấn Độ-EU lần thứ 9 đã diễn ra tại New Delhi.
7 người bị bắt cóc ở Haiti, tiền chuộc lên tới 1 triệu USD

7 người bị bắt cóc ở Haiti, tiền chuộc lên tới 1 triệu USD

Baoquocte.vn. 7 giáo sĩ Công giáo, bao gồm 5 người bản địa và hai người là công dân Pháp đã bị bắt cóc ở Haiti.
Pháp giải cứu hơn 80 người di cư vượt biển trái phép

Pháp giải cứu hơn 80 người di cư vượt biển trái phép

Baoquocte.vn. Tổng cộng 84 người di cư đã được giải cứu trên 4 chiếc thuyền ngoài khơi bờ biển phía Bắc nước Pháp.
Chuyên gia: Cần cảnh tỉnh về độ 'trầm trọng' của vấn nạn buôn người trong dịch Covid-19

Chuyên gia: Cần cảnh tỉnh về độ 'trầm trọng' của vấn nạn buôn người trong dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Dịch Covid-19 gây ra tác hại đáng lo ngại về vấn nạn buôn người và các quốc gia nên tăng cường phòng ngừa thực trạng này.
Bình đẳng giới: Phải mất thêm nhiều thập niên, khoảng cách về giới mới có thể thu hẹp

Bình đẳng giới: Phải mất thêm nhiều thập niên, khoảng cách về giới mới có thể thu hẹp

Baoquocte.vn. Đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã đang đẩy lùi những tiến bộ về bình đẳng giới đạt được những năm qua.
Đánh bom liều chết tại Indonesia: Một vụ nổ, hai bài toán

Đánh bom liều chết tại Indonesia: Một vụ nổ, hai bài toán

Baoquocte.vn. Vụ đánh bom liều chết tại Indonesia cho thấy hai vấn đề lớn mà quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới nói riêng và Đông Nam Á nói chung phải đối mặt.
Sự thiếu hụt và các bài học từ biến động di cư do đại dịch Covid-19

Sự thiếu hụt và các bài học từ biến động di cư do đại dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Sau khi làn sóng di cư được nối lại, các bài học về lao động thiết yếu và người nhập cư có tay nghề cao sẽ rất hữu ích.
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Xác lập nền tảng công dân số, xã hội số

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Xác lập nền tảng công dân số, xã hội số

Baoquocte.vn. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp khẩn trương xây dựng, đưa vào vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Còn một virus khác khủng khiếp không kém SARS-CoV-2

Còn một virus khác khủng khiếp không kém SARS-CoV-2

Baoquocte.vn. Một năm sau khi virus SARS-CoV-2 hoành hành, nước Mỹ lại rúng động vì một loại virus khác mang tên phân biệt chủng tộc.
Trẻ em và thách thức công dân số

Trẻ em và thách thức công dân số

Baoquocte.vn. Công nghệ số đang là thách thức lớn đối với trẻ em trong hành trang trở thành công dân số chuẩn mực.
Sỹ quan thứ ba của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc là ai?

Sỹ quan thứ ba của Việt Nam làm nhiệm vụ tại Trụ sở Liên hợp quốc là ai?

Baoquocte.vn. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 3 sỹ quan trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc.
Ngày thế giới phòng, chống bom mìn (4/4): Chung tay vì cuộc sống bình yên

Ngày thế giới phòng, chống bom mìn (4/4): Chung tay vì cuộc sống bình yên

Baoquocte.vn. Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Hỏi đáp về Ngày Quốc tế: Người mắc chứng tự kỷ không có những biểu hiện nào?

Hỏi đáp về Ngày Quốc tế: Người mắc chứng tự kỷ không có những biểu hiện nào?

Baoquocte.vn. Ngày 2/4 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới Nhận thức Tự kỷ nhằm kêu gọi tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này.
Alphonso Davies - Cầu thủ bóng đá đầu tiên trở thành Đại sứ thiện chí UNHCR

Alphonso Davies - Cầu thủ bóng đá đầu tiên trở thành Đại sứ thiện chí UNHCR

Baoquocte.vn. Alphonso Davies - - ngôi sao của câu lạc bộ Bayern Munich muốn lên tiếng vì những người tị nạn và giúp họ tạo ra sự khác biệt.
Qatar: Tăng lương tối thiểu lên mức 275 USD, lao động hưởng lợi

Qatar: Tăng lương tối thiểu lên mức 275 USD, lao động hưởng lợi

Baoquocte.vn. Mức lương tối thiểu 275 USD/tháng cho mọi người lao động tại Qatar chính thức có hiệu lực ngày 20/3.
Gần 3 người di cư thiệt mạng mỗi ngày ở biển Địa Trung Hải

Gần 3 người di cư thiệt mạng mỗi ngày ở biển Địa Trung Hải

Baoquocte.vn. Cần phải ưu tiên việc truy tố các nhóm buôn lậu và buôn người đã lợi dụng những điểm yếu của người di cư...
Phiên bản di động