Ngoại giao văn hóa kết nối Việt Nam với thế giới, thế giới với Việt Nam

Vũ Đăng Minh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Ngoại giao văn hóa là sức mạnh, công cụ hữu hiệu để phát huy vai trò tiên phong, đưa Việt Nam đến với thế giới, kết nối thế giới với Việt Nam...
Ngoại giao văn hóa kết nối Việt Nam với thế giới, thế giới với Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng chiếc Khèn, loại nhạc cụ dân tộc của đồng bào Thái ở Yên Châu (Sơn La) tặng trong dịp Người lên thăm Tây Bắc, ngày 7/5/1959. (Nguồn: TTXVN)

Văn hóa là cội nguồn sức mạnh, là bản sắc, hồn cốt để dân tộc Việt Nam tồn tại, phát triển trước nạn ngoại xâm, thiên tai khắc nghiệt; không bị đồng hóa trong ngàn năm Bắc thuộc, trăm năm dưới ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân. Cha ông ta đã đúc kết chân lý “văn hóa còn thì dân tộc còn”.

Kế thừa truyền thống dân tộc, văn hóa kết tinh, chiếm vị trí quan trọng trong đường lối, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò cực kỳ quan trọng của văn hóa “soi đường cho quốc dân đi”.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện Đại hội Đảng, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề Đại hội đến các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược".

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra quan điểm “phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần”; chỉ rõ “phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” là một trong những nội dung đột phá chiến lược.

Nghị quyết của Đảng định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành.

Nghị quyết của Đảng xác định rõ vị trí, vai trò và nhiệm vụ đối ngoại là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Trong đó có nội dung “mở rộng và nâng cao hiệu quả ngoại giao văn hóa”.

Ngoại giao văn hóa là “sức mạnh mềm” của quốc gia, dân tộc, nâng tầm đất nước, tạo vị thế, sức hấp dẫn trong xây dựng, củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước; là chất xúc tác thúc đẩy ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế; là công cụ quảng bá mạnh mẽ văn hóa Việt Nam, hình ảnh đất nước; là kênh vận động hiệu quả cho các di sản của đất nước; là cửa ngõ hội nhập văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Nói khái quát, ngoại giao văn hóa là một hình thức ngoại giao thông qua văn hóa để thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ đối ngoại; sử dụng văn hóa để phục vụ các mục tiêu quốc gia, thông qua các hoạt động đối ngoại. Ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam.

Ngoại giao văn hóa là sức mạnh, công cụ hữu hiệu để phát huy vai trò tiên phong, đưa Việt Nam đến với thế giới, kết nối thế giới với Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế, thu hút nguồn lực bên ngoài, tạo lập môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là vinh dự và trọng trách của ngành Ngoại giao.

Ngoại giao văn hóa kết nối Việt Nam với thế giới, thế giới với Việt Nam
Đàn bầu hay độc huyền cầm là một loại nhạc cụ truyền thống độc đáo của người Việt, được nhiều bạn bè quốc tế yêu thích. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từng chơi thử nhạc cụ này trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, tháng 3/2019. (Nguồn: TTXVN)

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ ngoại giao văn hóa, công tác đối ngoại cần thực hiện đồng bộ các biện pháp chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; vị trí, vai trò, nhiệm vụ đối ngoại nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng. Coi trọng ngoại giao văn hóa ngang với ngoại giao chính trị, kinh tế, đối ngoại quốc phòng, an ninh... Để quan điểm của Đảng trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động đối ngoại.

Đặc biệt chú trọng phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong công tác đối ngoại, tạo sức hấp dẫn, thiện cảm, thu hút nguồn lực xây dựng đất nước. Đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa Việt Nam; tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách hội nhập, phát triển văn hóa, chống sự lai căng, xâm nhập của văn hóa độc hại.

Hai là, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngoại giao. Mỗi cán bộ ngoại giao là một “Đại sứ văn hóa”, quảng bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua đội ngũ cán bộ, nhân viên ngoại giao, Chính phủ, cơ quan, tổ chức và nhân dân các nước hiểu rõ hơn, gắn bó hơn với đất nước, con người Việt Nam.

Muốn vậy, cần chú trọng bồi dưỡng, học tập, rèn luyện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ứng xử văn minh, để văn hóa dân tộc thấm đẫm, trở thành sức mạnh tự thân của cơ quan, cán bộ, nhân viên ngoại giao. Đồng thời cần am hiểu văn hóa nước bạn, tạo thuận lợi cho công tác đối ngoại.

Ngoại giao văn hóa kết nối Việt Nam với thế giới, thế giới với Việt Nam
Chương trình Tuần/ngày Việt Nam ở nước ngoài được Bộ Ngoại giao tổ chức tại nhiều nước với các nội dung đa dạng về hội họa, ẩm thực, văn học, nghệ thuật truyền thống... (Nguồm: TTXVN)

Ba là, coi trọng, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở trên 130 nước và vùng lãnh thổ, cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với các nước. Đó là một bộ phận không tách rời, nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một nội dung hết sức đặc thù và quan trọng của ngoại giao Việt Nam nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng. Để phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước, Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành liên quan, thực hiện tốt Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 128/2021, của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Cần tập hợp, kết nối, hỗ trợ, giúp kiều bào ổn định cuộc sống, hòa nhập, phát triển ở nước sở tại, học tiếng Việt, giữ gìn văn hóa Việt Nam, phát huy truyền thống, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, hướng về cội nguồn.

Bốn là, tham gia tích cực, có trách nhiệm, hiệu quả các tổ chức, diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (AFEC)… với việc lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hóa thông qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế hoặc ngày lễ lớn, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của của Việt Nam với các nước.

Kế thừa thành tựu ngoại giao văn hóa trong những năm qua, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tiếp thu kiến nghị, đề xuất tâm huyết trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, là cơ sở để góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, chiến lược ngoại giao văn hóa trong bối cảnh mới.

Tự hào khi những giá trị văn hóa Việt Nam được UNESCO ghi nhận

Tự hào khi những giá trị văn hóa Việt Nam được UNESCO ghi nhận

Trả lời phỏng vấn Báo TG&VN, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO khẳng định, nghị quyết UNESCO ...

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Chúng ta chưa chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân: Chúng ta chưa chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại

PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho rằng, việc tiếp thu ảnh hưởng văn hóa bên ngoài đôi khi bị sa đà và xô bồ, ...

Số ca Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật: 25/01/2022 23:01 | Nguồn: Bộ Y Tế

Hôm nay Tổng
+15,699 2,171,527
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca
TP. Hồ Chí Minh 99 514,510
Bình Dương 61 292,475
Hà Nội 2,956 114,795
Đồng Nai 31 99,755
Tây Ninh 146 88,222
Khánh Hòa 200 61,169
Cà Mau 200 55,001
Vĩnh Long 151 52,832
Đồng Tháp 52 47,179
Bình Phước 335 44,588
Cần Thơ 42 44,141
Long An 38 41,491
Trà Vinh 123 37,676
Bến Tre 352 36,849
An Giang 35 35,502
Tiền Giang 11 35,258
Bạc Liêu 146 35,028
Kiên Giang 26 32,777
Sóc Trăng 12 32,147
Bà Rịa – Vũng Tàu 68 30,707
Bình Định 374 30,209
Bình Thuận 77 28,971
Đà Nẵng 989 27,662
Hải Phòng 704 26,887
Bắc Ninh 560 21,262
Thừa Thiên Huế 305 20,233
Thanh Hóa 685 17,333
Hưng Yên 623 16,032
Đắk Lắk 303 15,353
Hậu Giang 69 15,211
Lâm Đồng 225 14,801
Bắc Giang 445 13,316
Quảng Ngãi 400 13,179
Nghệ An 263 12,404
Quảng Nam 301 12,204
Hà Giang 104 11,318
Quảng Ninh 322 11,288
Hải Dương 397 10,039
Gia Lai 3 9,671
Phú Yên 50 9,606
Vĩnh Phúc 385 8,620
Nam Định 337 8,254
Đắk Nông 48 7,832
Thái Nguyên 271 6,731
Ninh Thuận 34 6,696
Phú Thọ 370 6,564
Hòa Bình 386 6,350
Thái Bình 267 6,074
Quảng Bình 186 5,733
Hà Nam 138 4,873
Quảng Trị 59 4,109
Lạng Sơn 0 3,656
Sơn La 152 3,448
Ninh Bình 34 3,297
Tuyên Quang 70 3,006
Lào Cai 202 2,608
Hà Tĩnh 0 2,511
Yên Bái 114 2,409
Kon Tum 178 2,144
Điện Biên 80 2,000
Cao Bằng 34 1,541
Lai Châu 37 886
Bắc Kạn 34 850

Bài viết cùng chủ đề

Đại hội Đảng lần thứ XII

Đọc thêm

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng điện đàm với Phó Trợ lý Tổng thống và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng điện đàm với Phó Trợ lý Tổng thống và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Baoquocte.vn. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã điện đàm với Phó Trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ Kurt Campbell và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink.
Covid-19 và quyền con người: Vì một thế giới tốt đẹp hơn

Covid-19 và quyền con người: Vì một thế giới tốt đẹp hơn

Baoquocte.vn. Đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc đến sự thụ hưởng các quyền con người.
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: Tiếp tục tổ chức tốt tuần tra, bảo vệ vững chắc đường biên giới

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị: Tiếp tục tổ chức tốt tuần tra, bảo vệ vững chắc đường biên giới

Baoquocte.vn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo biên giới tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng thăm, chúc tết các đồn biên phòng, huyện biên giới...
Tin thế giới 25/1: Bộ trưởng Ukraine nói 'lời công bằng' cho Nga; Mỹ sắp tạo 'cơn rối loạn tâm thần' ở Kiev; Triều Tiên lại phóng tên lửa?

Tin thế giới 25/1: Bộ trưởng Ukraine nói 'lời công bằng' cho Nga; Mỹ sắp tạo 'cơn rối loạn tâm thần' ở Kiev; Triều Tiên lại phóng tên lửa?

Baoquocte.vn. Căng thẳng leo thang giữa Nga với phương Tây quanh vấn đề Ukraine, Bán đảo Triều Tiên, quan hệ Nga-Trung Quốc... là một số tin thế giới nổi bật.
Gia đình ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đón Tết - nhan sắc bà mẹ 3 con gây ngỡ ngàng

Gia đình ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đón Tết - nhan sắc bà mẹ 3 con gây ngỡ ngàng

Baoquocte.vn. Vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tung bộ ảnh Tết mang sắc đỏ rực rỡ với ý nghĩa sum vầy, hạnh phúc.
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 26/1/2022: Song Ngư bị gia đình ép chia tay

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 26/1/2022: Song Ngư bị gia đình ép chia tay

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 26/1/2021 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Covid-19 ở Hà Nội ngày 25/1: Ghi nhận 2.957 trường hợp mắc mới và 14 ca nhiễm biến thể Omicron

Covid-19 ở Hà Nội ngày 25/1: Ghi nhận 2.957 trường hợp mắc mới và 14 ca nhiễm biến thể Omicron

Baoquocte.vn. Hà Nội ngày 25/1 ghi nhận thêm gần 3.000 ca Covid-19 mới và đã có 14 ca nhiễm biến thể Omicron trong tổng số 163 ca phát hiện trên cả ...
Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, sáng tạo vì phát triển đất nước

Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, sáng tạo vì phát triển đất nước

Baoquocte.vn. Là chủ đề thi đua năm 2022 do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát động tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Bộ Ngoại giao năm ...
Việt Nam nhận thêm 6,27 triệu liều vaccine Covid-19; các nước cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Việt Nam nhận thêm 6,27 triệu liều vaccine Covid-19; các nước cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Baoquocte.vn. 6,27 triệu liều vaccine Covid-19 mà Việt Nam vừa mới tiếp nhận ngày 25/1 thông qua cơ chế COVAX đến từ Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Anh.
XSDN 26/1, kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 26/1/2022. KQXSDN thứ 4

XSDN 26/1, kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 26/1/2022. KQXSDN thứ 4

Baoquocte.vn. XSDN 26/1. Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai nhanh nhất hôm nay - XSDN 26/1/2022. KQXSDN. Ket qua xo so dong nai
Quan hệ Mỹ-Trung năm 2022, sự tiếp nối, điều chỉnh và khả năng đột biến

Quan hệ Mỹ-Trung năm 2022, sự tiếp nối, điều chỉnh và khả năng đột biến

Baoquocte.vn. Quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục trắc trở hay lộ diện 'tia sáng cuối đường hầm'. Báo TG&VN phân tích.
Nga muốn gì và có thể làm gì với Mỹ và phương Tây

Nga muốn gì và có thể làm gì với Mỹ và phương Tây

Baoquocte.vn. Câu trả lời của Nga là sẵn sàng mọi phương án, tùy theo hành động của Mỹ và NATO.
Chiến dịch đối thoại giữa Mỹ và đồng minh với Nga, cuộc đối đầu khó khoan nhượng

Chiến dịch đối thoại giữa Mỹ và đồng minh với Nga, cuộc đối đầu khó khoan nhượng

Baoquocte.vn. Nga-Mỹ gặp nhau ở Geneva, đối thoại Nga với NATO ở Brussel, với OSCE và Mỹ ở Vienna...
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: EU nhập cuộc chơi lớn

Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: EU nhập cuộc chơi lớn

Baoquocte.vn. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được EU công bố gần như trùng khớp thời gian với AUKUS. Chiến lược này có gì đặc biệt? Báo TG&VN phân tích.
Australia trang bị tàu ngầm hạt nhân: Game changer hay chuyện thay đổi cuộc chơi!

Australia trang bị tàu ngầm hạt nhân: Game changer hay chuyện thay đổi cuộc chơi!

Baoquocte.vn. Điều khiến thiên hạ bất ngờ và có phần sửng sốt ở AUKUS là việc Mỹ chia sẻ công nghệ chế tạo tầu ngầm hạt nhân cho Australia. Phân tích của TG&VN.
Nhân tố chi phối chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden

Nhân tố chi phối chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thể hiện đường lối chính sách đối ngoại hoàn chỉnh và nhất quán. Lý do và những nhân tố nào chi phối? TG&VN phân tích.
Căng thẳng Nga-phương Tây leo thang cấp độ mới, Mỹ sắp 'ra đòn' với Nga?

Căng thẳng Nga-phương Tây leo thang cấp độ mới, Mỹ sắp 'ra đòn' với Nga?

Baoquocte.vn. Đã có những dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine đang leo thang lên một cấp độ mới.
Nếu xảy ra xung đột, máy bay Mỹ có đủ sức xuyên thủng hệ thống phòng không Nga?

Nếu xảy ra xung đột, máy bay Mỹ có đủ sức xuyên thủng hệ thống phòng không Nga?

Baoquocte.vn. Trong bối cảnh tình hình châu Âu căng thẳng, giới chuyên gia Mỹ đã phân tích kết cục của một cuộc chiến tranh giả định giữa Nga và NATO.
Mỹ: 'Tháo ngòi nổ' khủng hoảng Ukraine, sai một li đi một dặm

Mỹ: 'Tháo ngòi nổ' khủng hoảng Ukraine, sai một li đi một dặm

Baoquocte.vn. Sau những quan điểm gây hoang mang của ông Biden liên quan đến khủng hoảng Ukraine, Washington đang phải xoa dịu để tránh rạn nứt nội bộ.
'Đàm phán với kẻ thù không có nghĩa là đầu hàng', Iran hy vọng 'cái kết đẹp' tại Vienna

'Đàm phán với kẻ thù không có nghĩa là đầu hàng', Iran hy vọng 'cái kết đẹp' tại Vienna

Baoquocte.vn. Các nhà đàm phán hạt nhân Iran cần đạt được thỏa thuận với phương Tây trong vài tuần còn lại ở Vienna.
Thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ của các nhà ngoại giao Afghanistan

Thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ của các nhà ngoại giao Afghanistan

Baoquocte.vn. Nhằm tìm kiếm sự công nhận từ cộng đồng quốc tế, Taliban hiện chuyển sang một mục tiêu mới: thu hồi toàn bộ 65 cơ quan đại diện Afghanistan tại nước ngoài.
Một năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden: Việc vẹn tròn, điều dang dở

Một năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden: Việc vẹn tròn, điều dang dở

Baoquocte.vn. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden trên các lĩnh vực quan trọng của nước Mỹ trong một năm cầm quyền.
Phiên bản di động