Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Phạm Quang Hiệu
Theo dõi TGVN trên
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Baoquocte.vn. Đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng yêu cầu phải được triển khai “toàn diện và mạnh mẽ” để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.
Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu - Chủ nhệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn lao, đó là xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.

Để thực hiện hóa được khát vọng đó, Đảng ta đưa ra một tầm nhìn rõ ràng, một lộ trình xuyên suốt từ nay cho tới 100 năm ngày lập quốc, đồng thời đề ra các định hướng, chủ trương, giải pháp lớn và nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Đảng yêu cầu công tác phải được triển khai “toàn diện và mạnh mẽ” để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Xuất phát từ những bài học kinh nghiệm sâu sắc được đúc rút trong quá trình triển khai, trong bối cảnh mới của thế giới, trong nước và cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài, ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới (Kết luận 12).

Sự ra đời của Kết luận vào thời điểm này mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa công tác đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Ý nghĩa của việc ban hành Kết luận 12

Một là, khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng NVNONN có quan hệ gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc và là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân, bao gồm cả trí lực và vật lực của đồng bào ta ở nước ngoài, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN (Nghị quyết 36) và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36 (Chỉ thị 45), góp phần thực hiện toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác về NVNONN trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung vào việc hỗ trợ NVNONN có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển ổn định và hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, khơi dậy hơn nữa niềm tự hào, tự tôn dân tộc, duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, ban hành các chính sách phù hợp, tạo điều kiện để bà con có những đóng góp hiệu quả, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ba là, tiếp tục thể hiện rõ nét tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào ta ở nước ngoài, đáp ứng các nguyện vọng, mong mỏi chính đáng của kiều bào nhằm tạo ra động lực khích lệ bà con nỗ lực vươn lên, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh và khơi dậy tinh thần yêu nước thương nòi.

Một số yêu cầu mới nhằm tăng cường hiệu quả của công tác NVNONN

Trên cơ sở quán triệt các quan điểm chỉ đạo còn nguyên giá trị của Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 về công tác vận động NVNONN, Kết luận 12 đề ra một số yêu cầu, đòi hỏi mới đối với công tác hỗ trợ, thu hút nguồn lực kiều bào và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Một là, công tác về NVNONN cần thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN.

Trong suốt chặng đường lịch sử của dân tộc, Đảng và Nhà nước luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới đồng bào ta ở nước ngoài. Song đây là lần đầu tiên một văn bản của Bộ Chính trị chỉ rõ và đặt ra yêu cầu cụ thể đối với công tác về NVNONN, đó là chăm lo cho kiều bào và cách thức thực hiện phải đủ tận tâm, tận lực để bà con cảm nhận và hiểu được tình cảm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước.

Từ “chăm lo” được nhắc lại hai lần trong Kết luận 12 vừa minh chứng rõ nét cho tình cảm và trách nhiệm xuất phát từ “nhân tâm thiên lý” mà Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào ta ở nước ngoài, vừa phản ánh thực tế, đó là với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước như ngày nay, ta đã có đủ thế và lực để chăm lo, tăng cường hỗ trợ cho kiều bào ta ở nước ngoài.

Quan điểm chỉ đạo này vừa quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống cho nhân dân vừa phù hợp với mục tiêu xây dựng đất nước hạnh phúc, nhân dân thụ hưởng mà Đại hội Đảng XIII hướng tới.

Hai là tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết.

Đại đoàn kết dân tộc luôn là nền tảng, là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong công tác về NVNONN từ trước tới nay. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết chưa đạt được kết quả như mong muốn do có lúc, có nơi, các cấp, ngành, đoàn thể, nhân dân chưa nhận thức thực sự đầy đủ các quan điểm chỉ đạo.

Bên cạnh việc “nâng cao nhận thức”, Bộ Chính trị yêu cầu phải tăng cường “ý thức trách nhiệm” bởi có ý thức trách nhiệm thì nhận thức mới được chuyển hóa thành hành động cụ thể, tạo ra kết quả cao.

Nâng cao ý thức trách nhiệm không chỉ là yêu cầu đặt ra với các cơ quan, đoàn thể, nhân dân trong nước mà còn đối với cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài. Nói cách khác, bà con là chủ thể quan trọng của công tác đại đoàn kết dân tộc.

Có như thế mới tạo ra xung lực lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, phát huy tối đa những điểm đồng như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng... sẽ làm được mọi việc”.

Ba là triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào ở nước ngoài, nhất là ở những địa bàn khó khăn.

Từ trước tới nay, công tác về NVNONN đã được triển khai trên nhiều mặt trận nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong cộng đồng kiều bào, song các giải pháp chủ yếu mang tính riêng lẻ, tình thế.

Trước yêu cầu và kỳ vọng cao hơn đối với công tác này, hướng tới các biện pháp mang tính bài bản, dài hạn trong việc chăm lo, hỗ trợ cộng đồng trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị tiếp tục chú trọng và lần đầu tiên đưa nội dung “triển khai các biện pháp tổng thể” vào Kết luận 12 nhằm tạo ra hiệu quả đồng bộ và toàn diện hơn trong công tác về NVNONN.

Mục tiêu đặt ra là giúp bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại, đồng thời tăng cường hơn nữa việc dạy và học tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam.

Bốn là khuyến khích và tạo điều kiện để kiều bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thu hút nguồn lực kiều bào không phải là nhiệm vụ mới và đã được nêu trong nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Song trước yêu cầu và đòi hỏi của tình hình mới, nhằm quy tụ và chuyển hóa nguồn lực kiều bào thành nguồn sức mạnh tổng hợp quốc gia, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng yêu cầu: Có chính sách thu hút nguồn lực của NVNONN đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam, thu hút sự tham gia đóng góp của cộng đồng các nhà khoa học NVNONN.

Để đạt được điều đó, Kết luận 12 yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, doanh nhân NVNONN.

Năm là đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác thông tin đối ngoại.

Nội dung về đổi mới công tác thông tin đối ngoại hướng tới đồng bào ta ở nước ngoài đã được khẳng định trong Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, song đến Kết luận 12, việc đổi mới đã được cụ thể hóa với ba thành tố chính, đó là nội dung, phương thức và tư duy. Trong đó, đổi mới tư duy là quan trọng nhất.

Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu tiếp nhận ủng hộ của kiều cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về nội dung, cần chú trọng đưa đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình đất nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới bà con, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật; ngoài ra, phải đưa trúng và đúng những vấn đề mà kiều bào quan tâm, trăn trở.

Về phương thức, cách làm cũng cần đổi mới hơn để nhanh hơn, đa dạng hơn và hiệu quả hơn, trong đó phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông của cộng đồng, để kiều bào sử dụng chính ngòi bút của mình, đưa ra những phản ánh khách quan về tình hình đất nước.

Sau Kết luận, nhằm triển khai các chủ trương, đường lối mà Bộ Chính trị đã đề ra, Chính phủ sẽ ban hành Chương trình hành động về công tác NVNONN giai đoạn 2021 - 2026, trong đó có các nhiệm vụ cụ thể giao cho các bộ, ngành và địa phương.

Trong thời gian tới, với sự vào cuộc tích cực của toàn bộ hệ thống chính trị cùng đồng bào ta ở trong và ngoài nước, công tác về NVNONN sẽ được triển khai toàn diện, mạnh mẽ và thu được nhiều kết quả thực chất hơn nữa.

Hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh đầu tư phát triển trong nước

Hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh đầu tư phát triển trong nước

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu ...

Triển khai công tác phối hợp thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo Kết luận số 12

Triển khai công tác phối hợp thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo Kết luận số 12

Ban Tuyên giáo và Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có những trao đổi cụ thể, ...

Đọc thêm

Viện Biển Đông kỷ niệm 10 năm thành lập

Viện Biển Đông kỷ niệm 10 năm thành lập

Baoquocte.vn. Ngày 1/7/2022, tại Học viện Ngoại giao, Viện Biển Đông đã kỷ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao.
Thông tin về 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha

Thông tin về 2 công dân Việt Nam bị bắt giữ tại Tây Ban Nha

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25/6, cảnh sát đảo Mallorca thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam. Hiện 2 công dân ...
Việt Nam có thể đóng góp hiệu quả cho đối thoại và hợp tác trong Hội đồng Nhân quyền

Việt Nam có thể đóng góp hiệu quả cho đối thoại và hợp tác trong Hội đồng Nhân quyền

Baoquocte.vn. Đánh giá về tham gia của Việt Nam tại Khóa họp 50 của HĐNQ LHQ, các nước, các tổ chức quốc tế ghi nhận thông điệp, thành tựu, cam kết ...
Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 7

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 7

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ 7 tại Bagan, Myanmar.
Việt Nam tôn trọng và đề cao giá trị phổ quát của ‘Hiến pháp đại dương’ UNCLOS

Việt Nam tôn trọng và đề cao giá trị phổ quát của ‘Hiến pháp đại dương’ UNCLOS

Baoquocte.vn. Theo PGS, TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Quyền Viện trưởng Viện Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng và đề cao giá trị phổ quát của UNCLOS.
Nhận định trước trận giao hữu đội tuyển nữ Việt Nam vs nữ Pháp: Không chỉ là đá giao lưu...

Nhận định trước trận giao hữu đội tuyển nữ Việt Nam vs nữ Pháp: Không chỉ là đá giao lưu...

Baoquocte.vn. Trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Việt Nam với Pháp sẽ diễn ra vào rạng sáng mai (2h10 ngày 2/7) trên sân vận động Stade de la Source ...
Tin thế giới 1/7: Sức ép từ phương Tây đưa Nga-Belarus gần nhau hơn; Ukraine trước tương lai ‘tươi sáng’; Mỹ lại làm căng với Trung Quốc

Tin thế giới 1/7: Sức ép từ phương Tây đưa Nga-Belarus gần nhau hơn; Ukraine trước tương lai ‘tươi sáng’; Mỹ lại làm căng với Trung Quốc

Baoquocte.vn. Nga nói gì về sức ép của phương Tây? Ukraine đạt được thỏa thuận mới với EU; Myanmar xin lỗi Thái Lan... là những sự kiện thế giới nổi bật ...
XSMN 2/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 2/7/2022. XSMN hôm nay

XSMN 2/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 2/7/2022. XSMN hôm nay

Baoquocte.vn. XSMN 2/7. kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 2/7/2022. xổ số hôm nay ngày 2 tháng 7. XSMN thứ 7. SXMN 2/7. xổ số hôm ...
XSMB 2/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 2/7/2022. dự đoán XSMB

XSMB 2/7, trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 2/7/2022. dự đoán XSMB

Baoquocte.vn. XSMB 2/7. trực tiếp kết quả xổ số hôm nay ngày 2 tháng 7. kết quả xổ số miền Bắc 2/7/2022. xổ số hôm nay 2/7. XSMB thứ 7. SXMB ...
XSMT 2/7, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 2/7/2022. SXMT 2/7

XSMT 2/7, kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ 7 ngày 2/7/2022. SXMT 2/7

Baoquocte.vn. XSMT 2/7. xổ số hôm nay 2/7. trực tiếp kết quả xổ số miền Trung 2/7/2022. xổ số hôm nay ngày 2 tháng 7. xổ số miền Trung thứ 7. ...
Ngẫm về 2% GDP chi tiêu cho quốc phòng của NATO

Ngẫm về 2% GDP chi tiêu cho quốc phòng của NATO

Baoquocte.vn. Đến hẹn lại lên, khi Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra, cuộc tranh luận về việc các đồng minh có chi tiêu quá ít cho quốc phòng lại được nhắc đến.
Chi phí quân sự: Nghịch lý thời hậu Covid-19

Chi phí quân sự: Nghịch lý thời hậu Covid-19

Baoquocte.vn. Đúng vào lúc thế giới đang cần thêm những nguồn lực nhằm vực dậy nền kinh tế sau tác động của Covid-19, thì chi phí quân sự lại có xu hướng tăng.
Thế giới nửa năm với những biến động, bất ngờ

Thế giới nửa năm với những biến động, bất ngờ

Baoquocte.vn. Năm 2022 mở đầu với những hy vọng tràn trề về một thế giới ổn định, kinh tế toàn cầu tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch Covid-19. Nhưng...
OPEC+ và chiến thuật nhỏ giọt

OPEC+ và chiến thuật nhỏ giọt

Baoquocte.vn. Bất chấp sức ép từ Mỹ và các nước phương Tây, OPEC+ chỉ quyết định tăng sản lượng khai thác thêm 648 nghìn thùng/ngày trong tháng Bảy và tháng Tám tới.
Liên minh châu Âu: Đồng minh không đồng lòng

Liên minh châu Âu: Đồng minh không đồng lòng

Baoquocte.vn. Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc với một quyết định bất thường.
Trung Quốc phả hơi nóng vào cuộc đua ở Nam Thái Bình Dương

Trung Quốc phả hơi nóng vào cuộc đua ở Nam Thái Bình Dương

Baoquocte.vn. Phản ứng của phương Tây về chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Nam Thái Bình Dương cho thấy cuộc cạnh tranh ngày một nóng tại khu vực.
'Ngoại giao con thoi' với Nga và Ukraine của Tổng thống Indonesia có hiệu nghiệm?

'Ngoại giao con thoi' với Nga và Ukraine của Tổng thống Indonesia có hiệu nghiệm?

Baoquocte.vn. Chuyến thăm của Tổng thống Indonesia tới Nga và Ukraine đã cho thấy một Chủ tịch G20 đầy trách nhiệm với sứ mệnh gửi gắm thông điệp hòa bình.
Hội nghị thượng đỉnh NATO: phương Tây 'nắn gân' Nga, an ủi Ukraine, Mỹ thiết kế vòng vây chiến lược

Hội nghị thượng đỉnh NATO: phương Tây 'nắn gân' Nga, an ủi Ukraine, Mỹ thiết kế vòng vây chiến lược

Baoquocte.vn. Hội nghị thượng đỉnh vừa qua đã chứng minh sức mạnh của NATO và quyết tâm của phương Tây trước Nga trong cuộc xung đột leo thang tại Ukraine.
Nhiều chính sách mới liên quan đến 'túi tiền' của người dân Australia sẽ có hiệu lực từ 1/7

Nhiều chính sách mới liên quan đến 'túi tiền' của người dân Australia sẽ có hiệu lực từ 1/7

Baoquocte.vn. Từ ngày 1/7, nhiều chính sách mới của Australia đi vào hiệu lực như tăng lương tối thiểu, thay đổi lương hưu, giảm thuế, tăng tiền điện,...
Báo chí Campuchia lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Báo chí Campuchia lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhân dịp 55 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia, truyền thông ‘xứ Chùa Tháp’ đã có nhiều bài viết lan toả thông điệp về tình hữu nghị truyền thông giữa hai nước.
Vụ việc Kaliningrad: Lithuania có lẽ không lường hết những gì Nga có thể 'phản đòn'

Vụ việc Kaliningrad: Lithuania có lẽ không lường hết những gì Nga có thể 'phản đòn'

Baoquocte.vn. Phong tỏa hoạt động vận tải hàng hóa tới tỉnh Kaliningrad của Nga, Lithuania đang đối mặt với nhiều hậu quả khó lường.
Xung đột Nga-Ukraine sẽ đi vào kịch bản tồi tệ nhất nếu NATO làm điều này

Xung đột Nga-Ukraine sẽ đi vào kịch bản tồi tệ nhất nếu NATO làm điều này

Baoquocte.vn. Trường hợp NATO triển khai máy bay không người lái tại Ukraine được dự báo sẽ đẩy xung đột Nga-Ukraine lên mức đỉnh điểm.
Phiên bản di động