Kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu tin tưởng với tinh thần yêu nước, luôn hướng về quê hương và tiềm lực to lớn về trí lực, tài lực, kiều bào sẽ luôn đồng hành cũng dân tộc và là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước.
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu: Kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Tọa đàm “Doanh nhân kiều bào với mạng lưới tiêu thụ hàng Việt Nam ở nước ngoài", ngày 13/10.

Thưa Thứ trưởng, Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới mà Bộ Chính trị ban hành ngày 12/8 vừa qua thể hiện thông điệp gì tới đồng bào ta ở nước ngoài?

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW (sau đây gọi tắt là Kết luận) về công tác NVNONN trong tình hình mới. Có thể nói, đây là một trong những dấu ấn quan trọng đối với công tác về NVNONN; những thông điệp mà Kết luận truyền tải nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đồng bào ta ở trong và ngoài nước.

Thứ nhất, Kết luận thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước ta đối với những chuyển biến tích cực và vai trò của đồng bào ta ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cộng đồng NVNONN ngày càng tăng về số lượng, mở rộng hơn về địa bàn.

Đến nay, cộng đồng NVNONN có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng NVNONN trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao. Đại bộ phận bà con đã có địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, ngày càng có nhiều kiều bào tham gia chính trường sở tại ở các cấp độ các nhau.

Một thế hệ trí thức mới người gốc Việt trẻ và tài năng đang hình thành và phát triển, tập trung ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn như tin học, viễn thông, điện tử, vật liệu mới, chế tạo máy, sinh học.

Các hội đoàn NVNONN tiếp tục được củng cố và phát triển, góp phần tăng cường đoàn kết trong cộng đồng, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc. Nhiều cơ sở tôn giáo của NVNONN được thành lập trong những năm qua và duy trì đều đặn các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tâm linh.

Phong trào dạy và học tiếng Việt của NVNONN ngày càng phát triển mạnh, một số chính quyền sở tại đã cho phép đưa tiếng Việt vào giảng dạy như một ngoại ngữ tại nhiều bậc học.

Cộng đồng NVNONN ngày càng gắn bó với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp vào quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước và duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Ngày càng có nhiều nhà khoa học, doanh nhân, các văn nghệ sĩ kiều bào về nước sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tích cực tham gia kiến nghị về nhiều chủ trương chính sách của Nhà nước.

Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện xu hướng thế hệ trẻ NVNONN, kể cả những người đã định cư và có công việc ổn định ở nước ngoài, trở về nước lập nghiệp; hình thành mạng lưới kiều bào trẻ, thúc đẩy nhiều ý tưởng, sáng kiến đóng góp cho đất nước.

Nhiều doanh nghiệp của người Việt đã liên kết, thúc đẩy thương mại, đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế, quảng bá văn hóa và hình ảnh đất nước tới bạn bè thế giới.

Bên cạnh những thuận lợi, cộng đồng hiện nay đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Cuộc sống của một bộ phận NVNONN tại một số địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, địa vị pháp lý chưa vững chắc. Các hội đoàn truyền thống gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động, xây dựng và phát triển lớp trẻ kế cận. Xu hướng trẻ hóa cơ cấu, thành phần trong cộng đồng cũng đặt ra thách thức về việc mai một dần.

Việc duy trì, gìn giữ các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, trong đó có và tiếng Việt gặp nhiều thách thức. Điều này đặt ra những yêu cầu mới trong công tác hỗ trợ cộng đồng NVNONN giai đoạn tiếp theo.

Thứ hai, Kết luận khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác đối với NVNONN, luôn coi “cộng đồng NVNONN là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam”; công tác đối với NVNONN “là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân”, “thể hiện đầy đủ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là quan điểm xuyên suốt, mang tính nguyên tắc đã được thể hiện trong Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo khác, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra cả cơ hội và thách thức, đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, đối với mọi quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam; đồng thời trong nước, Đại hội XIII của Đảng đề ra những mục tiêu quan trọng, đóng vai trò then chốt đối với sự an ninh, phát triển và vị thế đất nước thì công tác về NVNONN cần được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn để đồng bào ta ở nước ngoài thực sự gắn bó với quê hương, phát huy vai trò là một nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thứ ba, Kết luận thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, toàn bộ hệ thống chính trị, kể cả đồng bào ta ở trong và ngoài nước trong việc đẩy mạnh, triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất hơn nữa công tác NVNONN trong tình hình mới. Kết luận đã cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo “triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài” nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm triển khai công tác trong thời gian vừa qua, Kết luận đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đúng trọng tâm, trong đó có đẩy mạnh công tác đại đoàn kết dân tộc, phát huy nguồn lực của đồng bào ta ở nước ngoài, chăm lo, hỗ trợ đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống ở nước sở tại, đồng thời nâng cao hiệu quả việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt, thông tin, tuyên truyền hướng tới kiều bào và tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp làm công tác đối với NVNONN. Những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên thể hiện quyết tâm tạo ra những bước tiến lớn trong công tác NVNONN.

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về nguồn lực, ý nghĩa và triển vọng của kiều bào trong việc đồng hành cùng đất nước xây dựng sự phồn vinh và hạnh phúc đó?

Trong lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân luôn là nguồn sức mạnh to lớn giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên có vị thế, cơ đồ như ngày nay. Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới đã khẳng định “dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong giai đoạn kháng chiến, nhiều trí thức Việt kiều như Trần Đại Nghĩa, Phạm Huy Thông, Võ Quý Huân, Trần Hữu Tước, Võ Đình Quỳnh, Đặng Văn Ngữ... tình nguyện về nước đóng góp công sức, trí tuệ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu: Kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước
Nghệ sĩ Tạ Mỹ Hạnh, người Việt tại Geneva, trình diễn đàn bầu với một số bản dân ca Việt Nam trong ngày hội văn hóa 16/10/2021 ở Phái đoàn Việt Nam tại Geneva.

Tinh thần hướng về quê hương, đất nước đó của người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu vẫn luôn được tiếp nối và phát huy đến ngày nay, thể hiện rõ nét trong những giai đoạn đất nước gặp khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Dù bà con còn gặp nhiều khó khăn, nhưng luôn tích cực quyên góp, ủng hộ sức người, sức của để chung tay cùng nhân dân trong nước chống dịch.

Tính đến nay, NVNONN thời gian qua đã gửi về ủng hộ trong nước hơn 60 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật phẩm y tế; đồng thời nhiều doanh nhân, trí thức kiều bào đã tham gia đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới, tích cực tham gia kết nối trong công tác ngoại giao vaccine.

Trong quá trình phát triển đất nước, khoa học công nghệ được coi là động lực quan trọng hàng đầu; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 đột phá chiến lược. Trong khi đó, 80% đồng bào ta ở nước ngoài đang sinh sống tại các nước phát triển.

Khoảng trên dưới 500.000 người là trí thức, chuyên gia, có trình độ đại học trở lên. Trong những năm qua, số chuyên gia, trí thức NVNONN tham gia hoạt động khoa học công nghệ ở Việt Nam duy trì ở mức khoảng 300-500 lượt người/ năm và tiếp tục có nhiều hoạt động đóng góp hiệu quả cho nền khoa học công nghệ cũng như sự phát triển của Việt Nam nói chung, trong đó có những vấn đề mới như khởi nghiệp sáng tạo, cách mạng công nghiệp 4.0...

Nhiều chuyên gia NVNONN đang cộng tác, cố vấn, tư vấn cho với các Bộ, ngành, địa phương. Nhiều trí thức kiều bào đã chuyển giao công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến nghị chính sách phòng chống dịch Covid-19 như TS. Hồ Nhân - kiều bào Mỹ, ông Trần Ngọc Phúc - kiều bào Nhật Bản, TS. Peter Nguyễn - kiều bào Mỹ, GS. TSKH Nguyễn Quốc Sỹ - kiều bào Nga...

Nhiều chuyên gia, bác sĩ kiều bào mong muốn về nước trực tiếp tham gia vào tuyến đầu chống dịch hoặc đăng ký tham gia tư vấn từ xa cho người dân trong nước thông qua các nền tảng trực tuyến như “Giúp tôi”, nhiều kiều bào là thành viên của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Một điều rất đáng quý nữa là lực lượng trí thức trẻ trong độ tuổi 25-40, là thế hệ kiều bào thứ 2, thứ 3, hoặc du học sinh dù vẫn phải tập trung lo toan cuộc sống, phát triển bản thân nhưng vẫn dành nhiều tâm huyết với sự phát triển của đất nước, thúc đẩy hình thành các mạng lưới liên kết của chuyên gia, trí thức như AVSE Global, Sáng kiến Việt Nam, VietChallenge, Hành trình Việt, Viện Hàn lâm trẻ Việt Nam...

Ngoài ra, người lao động ta ra nước ngoài làm việc, tiếp cận quy trình làm việc tiên tiến, công nghệ hiện đại khi trở về nước cũng sẽ trở thành nguồn nhân lực có chất lượng.

Đồng bào ta ở nước ngoài cũng là một nguồn lực đóng góp nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế hết sức quan trọng. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính hết tháng 10/2020, các doanh nghiệp kiều bào đã đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại 360 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 1,6 tỷ USD, chưa kể đến số vốn đầu tư không hề nhỏ của các doanh nghiệp kiều bào theo hình thức đầu tư trong nước (kể từ sau khi Luật Đầu tư 2014 được ban hành).

Bên cạnh đó, số ngoại tệ lượng kiều hối hàng năm đồng bào ta gửi về trong nước là nguồn lực rất lớn, đóng góp vào việc ổn định cán cân thanh toán và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Tính từ năm 1993 đến năm 2020, lượng kiều hối gửi về nước luôn tăng trưởng, đã đạt 175 tỷ USD, gần bằng tổng lượng vốn FDI giải ngân từ 1991 đến nay. Nhiều doanh nhân người Việt ở nước ngoài với các hệ thống cửa hàng, siêu thị và mạng lưới kinh doanh của mình cũng đang tích cực góp sức vào việc thúc đẩy tiêu thụ, phân phối, quảng bá các sản phẩm của Việt Nam ở nước ngoài.

Với 5,3 triệu người đang sinh sống, làm việc, học tập tại 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, và còn tiếp tục mở rộng và phát triển, có vị thế ngày càng cao, tham gia tích cực vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở sở tại, kiều bào ta cũng là một “nguồn lực mềm” hết sức quan trọng.

Kiều bào ta chính là những đại sứ nhân dân, quảng bá hình ảnh, truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực, làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới, là chỗ dựa quan trọng cho các hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước.

Tóm lại, trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, với tinh thần yêu nước, luôn hướng về quê hương và tiềm lực to lớn về trí lực, tài lực, kiều bào ta tại nước ngoài sẽ luôn đồng hành cũng dân tộc, là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Để đạt được chiều sâu và hiệu quả như kỳ vọng, công tác NVNONN sẽ được triển khai theo những hướng lớn nào trong thời gian tới?

Trong thời gian tới, để đáp ứng những yêu cầu phát triển của đất nước cũng như của đồng bào ta ở nước ngoài, công tác đối với NVNONN cần triển khai theo những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Kết luận đề ra.

Tới đây, Chính phủ sẽ có Nghị định quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026 nhằm triển khai thực hiện Kết luận, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và địa phương.

Có những điểm gì chúng ta cần phải thay đổi, từ đó tạo bước đột phá thực sự nhằm đạt được mục tiêu đề ra, thưa Thứ trưởng?

Ta cần tập trung xây dựng và triển khai một số giải pháp mang tính đột phá sau:

Thứ nhất, cần tích cực triển khai các biện pháp nhằm tăng cường đại đoàn kết dân tộc, trong đó có Đề án tiếp tục vận động NVNONN trong tình hình mới, với trọng tâm là tăng cường cơ chế phối hợp nhằm mở rộng diện vận động đối với cá nhân kiều bào còn có sự khác biệt về chính kiến hoặc còn thiếu thông tin về tình hình đất nước. Điều này mang lại hiệu quả lâu dài, giúp củng cố niềm tin của cộng đồng kiều bào, thay đổi nhận thức và có những hành động phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ hai, cần tăng cường các giải pháp phát huy nguồn lực của NVNONN đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước, trong đó có Đề án tăng cường thu hút nguồn lực NVNONN phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Đồng thời, trọng tâm là nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút chuyên gia, trí thức kiều bào có chuyên môn cao, đa dạng hoá các hoạt động hội đoàn NVNONN như thành lập các câu lạc bộ kiều bào, hiệp hội doanh nhân kiều bào, hiệp hội chuyên gia theo chuyên ngành, lĩnh vực... Đây sẽ là cơ chế, khuôn khổ tạo thuận lợi để NVNONN đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu: Kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước
Thanh niên kiều bào Việt Nam tại Czech trao tặng đồ dùng thiết yếu cho đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện Motol Praha trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19. (Ảnh: Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Czech)

Thứ ba, cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cộng đồng NVNONN giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong đó, việc tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả phương thức dạy và học tiếng Việt đóng vai trò quan trọng, giúp bà con có thể tiếp thu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống dân tộc.

Cụ thể, cần tăng cường các hoạt động dạy và học tiếng Việt trực tuyến, nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên kiều bào; nghiên cứu, biên soạn những giáo trình dạy và học tiếng Việt phù hợp với đặc thù của địa bàn cũng như đặc điểm của từng cộng đồng, có thể số hóa, tiện cho bà con sử dụng. Việc nghiên cứu, lựa chọn Ngày Tôn vinh tiếng Việt cùng những hoạt động ý nghĩa cả ở trong nước và tại các địa bàn có đông bà con kiều bào sinh sống cũng sẽ tạo chuyển biến tích cực thúc đẩy phong trào tiếng Việt trong cộng đồng.

Thứ tư, công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại hướng tới cộng đồng NVNONN cần tăng cường đổi mới về nội dung, tư duy và phương thức để kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời phục vụ nhu cầu thông tin văn hóa của cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần phát huy các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng, tăng cường hợp tác với báo chí kiều bào để kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của NVNONN…

Các cơ quan báo chí truyền thông trong nước cần tiếp tục đồng hành, thể hiện trân trọng đối với những đóng góp ý nghĩa của bà con NVNONN trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, giúp lan tỏa hơn nữa tinh thần yêu nước, sự sẻ chia của cộng đồng NVNONN với nhân dân trong nước.

Thứ năm, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong công tác NVNONN; xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác NVNONN, đặc biệt là các bộ phận làm việc trực tiếp tại các nước sở tại nhằm đáp ứng kịp thời, thực chất, hiệu quả nguyện vọng chính đáng của bà con.

Với 5,3 triệu người đang sinh sống, làm việc, học tập tại 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới và còn tiếp tục mở rộng và phát triển, có vị thế ngày càng cao, tham gia tích cực vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở sở tại, kiều bào ta cũng là một “nguồn lực mềm” hết sức quan trọng.

Kiều bào ta chính là những đại sứ nhân dân, quảng bá hình ảnh, truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực, làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới, là chỗ dựa quan trọng cho các hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đối thoại với thanh niên Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đối thoại với thanh niên Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Mới đây, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã có buổi ...

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu gửi thư cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu gửi thư cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Ngày 16/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu có thư ...

Số ca Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật: 23/01/2022 01:32 | Nguồn: Bộ Y Tế

Hôm nay Tổng
+15,669 2,126,444
Tỉnh Hôm nay Tổng số ca
TP. Hồ Chí Minh 214 514,135
Bình Dương 52 292,343
Hà Nội 2,945 106,060
Đồng Nai 56 99,675
Tây Ninh 174 87,751
Khánh Hòa 305 60,531
Cà Mau 231 54,520
Vĩnh Long 220 52,391
Đồng Tháp 70 47,026
Cần Thơ 42 44,034
Bình Phước 498 43,510
Long An 50 41,373
Trà Vinh 165 37,360
Bến Tre 555 36,015
An Giang 44 35,376
Tiền Giang 38 35,212
Bạc Liêu 108 34,694
Kiên Giang 115 32,606
Sóc Trăng 40 32,079
Bà Rịa – Vũng Tàu 99 30,468
Bình Định 347 29,114
Bình Thuận 103 28,790
Đà Nẵng 973 24,731
Hải Phòng 745 24,686
Bắc Ninh 386 19,990
Thừa Thiên Huế 279 19,387
Thanh Hóa 443 15,571
Đắk Lắk 332 15,050
Hậu Giang 69 14,992
Lâm Đồng 242 14,164
Hưng Yên 693 14,135
Bắc Giang 286 12,325
Quảng Ngãi 461 12,066
Nghệ An 223 11,455
Quảng Nam 319 11,187
Hà Giang 88 11,012
Quảng Ninh 338 10,127
Gia Lai 90 9,495
Phú Yên 22 9,359
Hải Dương 324 8,959
Vĩnh Phúc 315 7,662
Đắk Nông 177 7,590
Nam Định 256 7,295
Ninh Thuận 36 6,609
Thái Nguyên 298 5,773
Phú Thọ 177 5,591
Thái Bình 183 5,475
Hòa Bình 265 5,401
Quảng Bình 72 5,309
Hà Nam 120 4,482
Quảng Trị 144 3,862
Lạng Sơn 138 3,370
Sơn La 98 3,105
Ninh Bình 158 3,013
Tuyên Quang 66 2,781
Hà Tĩnh 0 2,340
Lào Cai 112 2,172
Yên Bái 109 2,106
Kon Tum 0 1,836
Điện Biên 64 1,779
Cao Bằng 51 1,402
Bắc Kạn 15 797
Lai Châu 31 797
(theo Tạp chí Thời đại)

Đọc thêm

XSTG 23/1, kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 23/1/2022. KQXSTG chủ nhật

XSTG 23/1, kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 23/1/2022. KQXSTG chủ nhật

Baoquocte.vn. XSTG 23/1. Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang nhanh nhất hôm nay - XSTG 23/1/2022. KQXSTG. ket qua xo so Tien Giang.
XSDL 23/1, kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 23/1/2022. KQXSDL chủ nhật

XSDL 23/1, kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 23/1/2022. KQXSDL chủ nhật

Baoquocte.vn. XSDL 23/1. Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt nhanh nhất hôm nay - XSDL 23/1/2022. Ket qua xo so Da Lat. KQXSDL.
XSMT 23/1, kết quả xổ số miền Trung hôm nay chủ nhật ngày 23/1/2022

XSMT 23/1, kết quả xổ số miền Trung hôm nay chủ nhật ngày 23/1/2022

Baoquocte.vn. XSMT 23/1. trực tiếp xổ số miền Trung 23/1/2022. xổ số hôm nay 23/1/2022. kết quả xổ số miền Trung hôm nay. xổ số miền Trung chủ nhật. xo so ...
XSKG 23/1, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 23/1/2022. KQXSKG chủ nhật

XSKG 23/1, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 23/1/2022. KQXSKG chủ nhật

Baoquocte.vn. XSKG 23/1. Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang nhanh nhất hôm nay - XSKG 23/1/2022. KQXSKG chủ Nhật. ket qua xo so Kien Giang
Gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tại Australia: Tăng tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng

Gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tại Australia: Tăng tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng

Baoquocte.vn. Cuộc gặp mặt mừng Xuân Nhâm Dần 2022 đã được tổ chức ấm áp, thân tình tại thủ đô Canberra, Australia ngày 22/1.
Taliban lần đầu sang châu Âu đàm phán: Cơ hội 'chuyển đổi bầu không khí chiến tranh'?

Taliban lần đầu sang châu Âu đàm phán: Cơ hội 'chuyển đổi bầu không khí chiến tranh'?

Baoquocte.vn. Đại diện Taliban sẽ có các cuộc tiếp xúc với giới chức nước chủ nhà Na Uy cùng quan chức các nước Anh, Pháp, Đức, Italy, Mỹ và EU.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thấu hiểu, chia sẻ với mọi tình cảm và tâm tư của kiều bào

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thấu hiểu, chia sẻ với mọi tình cảm và tâm tư của kiều bào

Baoquocte.vn. Chiều 22/1, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê hương 2022.
Tình hình Ukraine: Nga-Anh sẽ hội đàm cấp bộ trưởng quốc phòng, Mỹ chuyển 90 tấn hàng viện trợ quân sự

Tình hình Ukraine: Nga-Anh sẽ hội đàm cấp bộ trưởng quốc phòng, Mỹ chuyển 90 tấn hàng viện trợ quân sự

Baoquocte.vn. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cho biết phía Nga đã đề nghị tổ chức cuộc gặp với Anh tại Moscow để thảo luận về tình hình Ukraine.
Covid-19: F0 tăng nhanh, Hà Nam duy trì chế độ trực toàn ngành dịp Tết Nguyên đán

Covid-19: F0 tăng nhanh, Hà Nam duy trì chế độ trực toàn ngành dịp Tết Nguyên đán

Baoquocte.vn. Ngành Y tế Hà Nam vừa lập kế hoạch về nhân lực và các điều kiện để thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 nếu dịp Tết Nguyên đán số ...
Trung Quốc phát hiện chiết xuất từ quả kỷ tử có thể hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer

Trung Quốc phát hiện chiết xuất từ quả kỷ tử có thể hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer

Baoquocte.vn. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã giải mã được công nghệ chiết xuất hoạt chất từ quả kỷ tử để phát triển sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh ...
Nga muốn gì và có thể làm gì với Mỹ và phương Tây

Nga muốn gì và có thể làm gì với Mỹ và phương Tây

Baoquocte.vn. Câu trả lời của Nga là sẵn sàng mọi phương án, tùy theo hành động của Mỹ và NATO.
Chiến dịch đối thoại giữa Mỹ và đồng minh với Nga, cuộc đối đầu khó khoan nhượng

Chiến dịch đối thoại giữa Mỹ và đồng minh với Nga, cuộc đối đầu khó khoan nhượng

Baoquocte.vn. Nga-Mỹ gặp nhau ở Geneva, đối thoại Nga với NATO ở Brussel, với OSCE và Mỹ ở Vienna...
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: EU nhập cuộc chơi lớn

Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: EU nhập cuộc chơi lớn

Baoquocte.vn. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được EU công bố gần như trùng khớp thời gian với AUKUS. Chiến lược này có gì đặc biệt? Báo TG&VN phân tích.
Australia trang bị tàu ngầm hạt nhân: Game changer hay chuyện thay đổi cuộc chơi!

Australia trang bị tàu ngầm hạt nhân: Game changer hay chuyện thay đổi cuộc chơi!

Baoquocte.vn. Điều khiến thiên hạ bất ngờ và có phần sửng sốt ở AUKUS là việc Mỹ chia sẻ công nghệ chế tạo tầu ngầm hạt nhân cho Australia. Phân tích của TG&VN.
Nhân tố chi phối chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden

Nhân tố chi phối chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden

Baoquocte.vn. Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa thể hiện đường lối chính sách đối ngoại hoàn chỉnh và nhất quán. Lý do và những nhân tố nào chi phối? TG&VN phân tích.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cấp cao ở mức độ thấp

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Cấp cao ở mức độ thấp

Baoquocte.vn. Thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra trong không khí không thù địch nhau nhưng cũng không thân thiện. Họ phấn đấu đạt được cái tối thiểu. TG&VN phân tích.
Mỹ: 'Tháo ngòi nổ' khủng hoảng Ukraine, sai một li đi một dặm

Mỹ: 'Tháo ngòi nổ' khủng hoảng Ukraine, sai một li đi một dặm

Baoquocte.vn. Sau những quan điểm gây hoang mang của ông Biden liên quan đến khủng hoảng Ukraine, Washington đang phải xoa dịu để tránh rạn nứt nội bộ.
'Đàm phán với kẻ thù không có nghĩa là đầu hàng', Iran hy vọng 'cái kết đẹp' tại Vienna

'Đàm phán với kẻ thù không có nghĩa là đầu hàng', Iran hy vọng 'cái kết đẹp' tại Vienna

Baoquocte.vn. Các nhà đàm phán hạt nhân Iran cần đạt được thỏa thuận với phương Tây trong vài tuần còn lại ở Vienna.
Thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ của các nhà ngoại giao Afghanistan

Thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ của các nhà ngoại giao Afghanistan

Baoquocte.vn. Nhằm tìm kiếm sự công nhận từ cộng đồng quốc tế, Taliban hiện chuyển sang một mục tiêu mới: thu hồi toàn bộ 65 cơ quan đại diện Afghanistan tại nước ngoài.
Một năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden: Việc vẹn tròn, điều dang dở

Một năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden: Việc vẹn tròn, điều dang dở

Baoquocte.vn. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn của Tổng thống Mỹ Joe Biden trên các lĩnh vực quan trọng của nước Mỹ trong một năm cầm quyền.
Ngoại trưởng Mỹ: 'Nước cờ' của Nga sẽ quyết định thái độ của phương Tây

Ngoại trưởng Mỹ: 'Nước cờ' của Nga sẽ quyết định thái độ của phương Tây

Baoquocte.vn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có một lịch trình ngoại giao dày đặc nhằm giải quyết khủng hoảng giữa Nga và phương Tây.
Tương lai quan hệ Mỹ-Trung nếu ông Donald Trump tái đắc cử năm 2024

Tương lai quan hệ Mỹ-Trung nếu ông Donald Trump tái đắc cử năm 2024

Baoquocte.vn. Nếu trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump có khả năng làm xoay chuyển quan hệ Mỹ-Trung.
Phiên bản di động