Kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước

Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu tin tưởng với tinh thần yêu nước, luôn hướng về quê hương và tiềm lực to lớn về trí lực, tài lực, kiều bào sẽ luôn đồng hành cũng dân tộc và là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước.
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu: Kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước
Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Tọa đàm “Doanh nhân kiều bào với mạng lưới tiêu thụ hàng Việt Nam ở nước ngoài", ngày 13/10.

Thưa Thứ trưởng, Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới mà Bộ Chính trị ban hành ngày 12/8 vừa qua thể hiện thông điệp gì tới đồng bào ta ở nước ngoài?

Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW (sau đây gọi tắt là Kết luận) về công tác NVNONN trong tình hình mới. Có thể nói, đây là một trong những dấu ấn quan trọng đối với công tác về NVNONN; những thông điệp mà Kết luận truyền tải nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đồng bào ta ở trong và ngoài nước.

Thứ nhất, Kết luận thể hiện sự trân trọng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước ta đối với những chuyển biến tích cực và vai trò của đồng bào ta ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cộng đồng NVNONN ngày càng tăng về số lượng, mở rộng hơn về địa bàn.

Đến nay, cộng đồng NVNONN có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng NVNONN trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao. Đại bộ phận bà con đã có địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, ngày càng có nhiều kiều bào tham gia chính trường sở tại ở các cấp độ các nhau.

Một thế hệ trí thức mới người gốc Việt trẻ và tài năng đang hình thành và phát triển, tập trung ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn như tin học, viễn thông, điện tử, vật liệu mới, chế tạo máy, sinh học.

Các hội đoàn NVNONN tiếp tục được củng cố và phát triển, góp phần tăng cường đoàn kết trong cộng đồng, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc. Nhiều cơ sở tôn giáo của NVNONN được thành lập trong những năm qua và duy trì đều đặn các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tâm linh.

Phong trào dạy và học tiếng Việt của NVNONN ngày càng phát triển mạnh, một số chính quyền sở tại đã cho phép đưa tiếng Việt vào giảng dạy như một ngoại ngữ tại nhiều bậc học.

Cộng đồng NVNONN ngày càng gắn bó với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp vào quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước và duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Ngày càng có nhiều nhà khoa học, doanh nhân, các văn nghệ sĩ kiều bào về nước sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tích cực tham gia kiến nghị về nhiều chủ trương chính sách của Nhà nước.

Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện xu hướng thế hệ trẻ NVNONN, kể cả những người đã định cư và có công việc ổn định ở nước ngoài, trở về nước lập nghiệp; hình thành mạng lưới kiều bào trẻ, thúc đẩy nhiều ý tưởng, sáng kiến đóng góp cho đất nước.

Nhiều doanh nghiệp của người Việt đã liên kết, thúc đẩy thương mại, đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế, quảng bá văn hóa và hình ảnh đất nước tới bạn bè thế giới.

Bên cạnh những thuận lợi, cộng đồng hiện nay đang đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Cuộc sống của một bộ phận NVNONN tại một số địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, địa vị pháp lý chưa vững chắc. Các hội đoàn truyền thống gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động, xây dựng và phát triển lớp trẻ kế cận. Xu hướng trẻ hóa cơ cấu, thành phần trong cộng đồng cũng đặt ra thách thức về việc mai một dần.

Việc duy trì, gìn giữ các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, trong đó có và tiếng Việt gặp nhiều thách thức. Điều này đặt ra những yêu cầu mới trong công tác hỗ trợ cộng đồng NVNONN giai đoạn tiếp theo.

Thứ hai, Kết luận khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác đối với NVNONN, luôn coi “cộng đồng NVNONN là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam”; công tác đối với NVNONN “là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân”, “thể hiện đầy đủ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là quan điểm xuyên suốt, mang tính nguyên tắc đã được thể hiện trong Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo khác, cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra cả cơ hội và thách thức, đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, đối với mọi quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam; đồng thời trong nước, Đại hội XIII của Đảng đề ra những mục tiêu quan trọng, đóng vai trò then chốt đối với sự an ninh, phát triển và vị thế đất nước thì công tác về NVNONN cần được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn để đồng bào ta ở nước ngoài thực sự gắn bó với quê hương, phát huy vai trò là một nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Thứ ba, Kết luận thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, toàn bộ hệ thống chính trị, kể cả đồng bào ta ở trong và ngoài nước trong việc đẩy mạnh, triển khai thực hiện hiệu quả, thực chất hơn nữa công tác NVNONN trong tình hình mới. Kết luận đã cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo “triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài” nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm triển khai công tác trong thời gian vừa qua, Kết luận đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đúng trọng tâm, trong đó có đẩy mạnh công tác đại đoàn kết dân tộc, phát huy nguồn lực của đồng bào ta ở nước ngoài, chăm lo, hỗ trợ đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống ở nước sở tại, đồng thời nâng cao hiệu quả việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt, thông tin, tuyên truyền hướng tới kiều bào và tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp làm công tác đối với NVNONN. Những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên thể hiện quyết tâm tạo ra những bước tiến lớn trong công tác NVNONN.

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về nguồn lực, ý nghĩa và triển vọng của kiều bào trong việc đồng hành cùng đất nước xây dựng sự phồn vinh và hạnh phúc đó?

Trong lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân luôn là nguồn sức mạnh to lớn giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên có vị thế, cơ đồ như ngày nay. Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới đã khẳng định “dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong giai đoạn kháng chiến, nhiều trí thức Việt kiều như Trần Đại Nghĩa, Phạm Huy Thông, Võ Quý Huân, Trần Hữu Tước, Võ Đình Quỳnh, Đặng Văn Ngữ... tình nguyện về nước đóng góp công sức, trí tuệ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu: Kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước
Nghệ sĩ Tạ Mỹ Hạnh, người Việt tại Geneva, trình diễn đàn bầu với một số bản dân ca Việt Nam trong ngày hội văn hóa 16/10/2021 ở Phái đoàn Việt Nam tại Geneva.

Tinh thần hướng về quê hương, đất nước đó của người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu vẫn luôn được tiếp nối và phát huy đến ngày nay, thể hiện rõ nét trong những giai đoạn đất nước gặp khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Dù bà con còn gặp nhiều khó khăn, nhưng luôn tích cực quyên góp, ủng hộ sức người, sức của để chung tay cùng nhân dân trong nước chống dịch.

Tính đến nay, NVNONN thời gian qua đã gửi về ủng hộ trong nước hơn 60 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật phẩm y tế; đồng thời nhiều doanh nhân, trí thức kiều bào đã tham gia đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới, tích cực tham gia kết nối trong công tác ngoại giao vaccine.

Trong quá trình phát triển đất nước, khoa học công nghệ được coi là động lực quan trọng hàng đầu; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 đột phá chiến lược. Trong khi đó, 80% đồng bào ta ở nước ngoài đang sinh sống tại các nước phát triển.

Khoảng trên dưới 500.000 người là trí thức, chuyên gia, có trình độ đại học trở lên. Trong những năm qua, số chuyên gia, trí thức NVNONN tham gia hoạt động khoa học công nghệ ở Việt Nam duy trì ở mức khoảng 300-500 lượt người/ năm và tiếp tục có nhiều hoạt động đóng góp hiệu quả cho nền khoa học công nghệ cũng như sự phát triển của Việt Nam nói chung, trong đó có những vấn đề mới như khởi nghiệp sáng tạo, cách mạng công nghiệp 4.0...

Nhiều chuyên gia NVNONN đang cộng tác, cố vấn, tư vấn cho với các Bộ, ngành, địa phương. Nhiều trí thức kiều bào đã chuyển giao công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm và khuyến nghị chính sách phòng chống dịch Covid-19 như TS. Hồ Nhân - kiều bào Mỹ, ông Trần Ngọc Phúc - kiều bào Nhật Bản, TS. Peter Nguyễn - kiều bào Mỹ, GS. TSKH Nguyễn Quốc Sỹ - kiều bào Nga...

Nhiều chuyên gia, bác sĩ kiều bào mong muốn về nước trực tiếp tham gia vào tuyến đầu chống dịch hoặc đăng ký tham gia tư vấn từ xa cho người dân trong nước thông qua các nền tảng trực tuyến như “Giúp tôi”, nhiều kiều bào là thành viên của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Một điều rất đáng quý nữa là lực lượng trí thức trẻ trong độ tuổi 25-40, là thế hệ kiều bào thứ 2, thứ 3, hoặc du học sinh dù vẫn phải tập trung lo toan cuộc sống, phát triển bản thân nhưng vẫn dành nhiều tâm huyết với sự phát triển của đất nước, thúc đẩy hình thành các mạng lưới liên kết của chuyên gia, trí thức như AVSE Global, Sáng kiến Việt Nam, VietChallenge, Hành trình Việt, Viện Hàn lâm trẻ Việt Nam...

Ngoài ra, người lao động ta ra nước ngoài làm việc, tiếp cận quy trình làm việc tiên tiến, công nghệ hiện đại khi trở về nước cũng sẽ trở thành nguồn nhân lực có chất lượng.

Đồng bào ta ở nước ngoài cũng là một nguồn lực đóng góp nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế hết sức quan trọng. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính hết tháng 10/2020, các doanh nghiệp kiều bào đã đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại 360 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 1,6 tỷ USD, chưa kể đến số vốn đầu tư không hề nhỏ của các doanh nghiệp kiều bào theo hình thức đầu tư trong nước (kể từ sau khi Luật Đầu tư 2014 được ban hành).

Bên cạnh đó, số ngoại tệ lượng kiều hối hàng năm đồng bào ta gửi về trong nước là nguồn lực rất lớn, đóng góp vào việc ổn định cán cân thanh toán và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Tính từ năm 1993 đến năm 2020, lượng kiều hối gửi về nước luôn tăng trưởng, đã đạt 175 tỷ USD, gần bằng tổng lượng vốn FDI giải ngân từ 1991 đến nay. Nhiều doanh nhân người Việt ở nước ngoài với các hệ thống cửa hàng, siêu thị và mạng lưới kinh doanh của mình cũng đang tích cực góp sức vào việc thúc đẩy tiêu thụ, phân phối, quảng bá các sản phẩm của Việt Nam ở nước ngoài.

Với 5,3 triệu người đang sinh sống, làm việc, học tập tại 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, và còn tiếp tục mở rộng và phát triển, có vị thế ngày càng cao, tham gia tích cực vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở sở tại, kiều bào ta cũng là một “nguồn lực mềm” hết sức quan trọng.

Kiều bào ta chính là những đại sứ nhân dân, quảng bá hình ảnh, truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực, làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới, là chỗ dựa quan trọng cho các hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước.

Tóm lại, trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức, với tinh thần yêu nước, luôn hướng về quê hương và tiềm lực to lớn về trí lực, tài lực, kiều bào ta tại nước ngoài sẽ luôn đồng hành cũng dân tộc, là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Để đạt được chiều sâu và hiệu quả như kỳ vọng, công tác NVNONN sẽ được triển khai theo những hướng lớn nào trong thời gian tới?

Trong thời gian tới, để đáp ứng những yêu cầu phát triển của đất nước cũng như của đồng bào ta ở nước ngoài, công tác đối với NVNONN cần triển khai theo những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Kết luận đề ra.

Tới đây, Chính phủ sẽ có Nghị định quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026 nhằm triển khai thực hiện Kết luận, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và địa phương.

Có những điểm gì chúng ta cần phải thay đổi, từ đó tạo bước đột phá thực sự nhằm đạt được mục tiêu đề ra, thưa Thứ trưởng?

Ta cần tập trung xây dựng và triển khai một số giải pháp mang tính đột phá sau:

Thứ nhất, cần tích cực triển khai các biện pháp nhằm tăng cường đại đoàn kết dân tộc, trong đó có Đề án tiếp tục vận động NVNONN trong tình hình mới, với trọng tâm là tăng cường cơ chế phối hợp nhằm mở rộng diện vận động đối với cá nhân kiều bào còn có sự khác biệt về chính kiến hoặc còn thiếu thông tin về tình hình đất nước. Điều này mang lại hiệu quả lâu dài, giúp củng cố niềm tin của cộng đồng kiều bào, thay đổi nhận thức và có những hành động phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ hai, cần tăng cường các giải pháp phát huy nguồn lực của NVNONN đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước, trong đó có Đề án tăng cường thu hút nguồn lực NVNONN phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Đồng thời, trọng tâm là nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút chuyên gia, trí thức kiều bào có chuyên môn cao, đa dạng hoá các hoạt động hội đoàn NVNONN như thành lập các câu lạc bộ kiều bào, hiệp hội doanh nhân kiều bào, hiệp hội chuyên gia theo chuyên ngành, lĩnh vực... Đây sẽ là cơ chế, khuôn khổ tạo thuận lợi để NVNONN đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu: Kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu của đất nước
Thanh niên kiều bào Việt Nam tại Czech trao tặng đồ dùng thiết yếu cho đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện Motol Praha trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19. (Ảnh: Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Czech)

Thứ ba, cần đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cộng đồng NVNONN giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong đó, việc tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả phương thức dạy và học tiếng Việt đóng vai trò quan trọng, giúp bà con có thể tiếp thu, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống dân tộc.

Cụ thể, cần tăng cường các hoạt động dạy và học tiếng Việt trực tuyến, nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên kiều bào; nghiên cứu, biên soạn những giáo trình dạy và học tiếng Việt phù hợp với đặc thù của địa bàn cũng như đặc điểm của từng cộng đồng, có thể số hóa, tiện cho bà con sử dụng. Việc nghiên cứu, lựa chọn Ngày Tôn vinh tiếng Việt cùng những hoạt động ý nghĩa cả ở trong nước và tại các địa bàn có đông bà con kiều bào sinh sống cũng sẽ tạo chuyển biến tích cực thúc đẩy phong trào tiếng Việt trong cộng đồng.

Thứ tư, công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại hướng tới cộng đồng NVNONN cần tăng cường đổi mới về nội dung, tư duy và phương thức để kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời phục vụ nhu cầu thông tin văn hóa của cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần phát huy các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng, tăng cường hợp tác với báo chí kiều bào để kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của NVNONN…

Các cơ quan báo chí truyền thông trong nước cần tiếp tục đồng hành, thể hiện trân trọng đối với những đóng góp ý nghĩa của bà con NVNONN trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, giúp lan tỏa hơn nữa tinh thần yêu nước, sự sẻ chia của cộng đồng NVNONN với nhân dân trong nước.

Thứ năm, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành trong công tác NVNONN; xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác NVNONN, đặc biệt là các bộ phận làm việc trực tiếp tại các nước sở tại nhằm đáp ứng kịp thời, thực chất, hiệu quả nguyện vọng chính đáng của bà con.

Với 5,3 triệu người đang sinh sống, làm việc, học tập tại 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới và còn tiếp tục mở rộng và phát triển, có vị thế ngày càng cao, tham gia tích cực vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội ở sở tại, kiều bào ta cũng là một “nguồn lực mềm” hết sức quan trọng.

Kiều bào ta chính là những đại sứ nhân dân, quảng bá hình ảnh, truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, ẩm thực, làm cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới, là chỗ dựa quan trọng cho các hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đối thoại với thanh niên Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu đối thoại với thanh niên Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Mới đây, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đã có buổi ...

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu gửi thư cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu gửi thư cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài

Ngày 16/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu có thư ...

(theo Tạp chí Thời đại)

Đọc thêm

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đội vương miện giao lưu khán giả

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đội vương miện giao lưu khán giả

Baoquocte.vn. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu, Á hậu 1 Lê Thảo Nhi và Á hậu 2 Huỳnh Phạm Thủy Tiên mặc trang phục đồng điệu ...
Điểm chuẩn vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa là bao nhiêu?

Điểm chuẩn vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa là bao nhiêu?

Baoquocte.vn. Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (TP. Hồ Chí Minh) năm học 2022-2023 là 63,5 điểm.
Hàn Quốc khẳng định sẽ nỗ lực hợp tác chặt với Trung Quốc

Hàn Quốc khẳng định sẽ nỗ lực hợp tác chặt với Trung Quốc

Baoquocte.vn. Hàn Quốc sẽ nỗ lực hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc để giải quyết hòa bình các mối đe dọa do chương trình hạt nhân của Triều Tiên ...
Kết quả Hội nghị G7: Chưa có giải pháp cho khủng hoảng lương thực và năng lượng?

Kết quả Hội nghị G7: Chưa có giải pháp cho khủng hoảng lương thực và năng lượng?

Baoquocte.vn. Vẫn là xung đột Nga–Ukraine và giải pháp cho các hệ lụy, nhưng kết quả Hội nghị G7 gây thất vọng.
Đánh giá công tác 10 năm phòng, chống tham nhũng

Đánh giá công tác 10 năm phòng, chống tham nhũng

Baoquocte.vn. 10 thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm hơn, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ.
Việt Nam-Australia: Đối tác năng động hướng tới phục hồi mạnh mẽ

Việt Nam-Australia: Đối tác năng động hướng tới phục hồi mạnh mẽ

Baoquocte.vn. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Australia thể hiện quyết tâm tạo động lực mới, thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai ...
Hà Nội tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7

Hà Nội tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7

Baoquocte.vn. Hà Nội tuyển sinh vào lớp 1 từ 1/7 - 3/7; tuyển sinh vào trường mầm non từ 4/7 - 6/7; tuyển sinh vào lớp 6 từ 7/7 - 9/7.
Xổ số miền Nam XSMN - XSMN 30/6 - SXMN 30/6/2022 - kết quả xổ số hôm nay ngày 30 tháng 6

Xổ số miền Nam XSMN - XSMN 30/6 - SXMN 30/6/2022 - kết quả xổ số hôm nay ngày 30 tháng 6

Baoquocte.vn. XSMN 30/6. xổ số hôm nay 30/6. kết quả xổ số miền Nam XSMN thứ 5 ngày 30/6/2022. xổ số hôm nay ngày 30 tháng 6. SXMN 30/6. xo so ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/7/2022: Song Ngư gặp khó trong sự nghiệp

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 1/7/2022: Song Ngư gặp khó trong sự nghiệp

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 1/7/2022 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
NATO thừa nhận đã chuẩn bị cho việc đối đầu Nga từ lâu, dự báo xung đột Ukraine kéo dài

NATO thừa nhận đã chuẩn bị cho việc đối đầu Nga từ lâu, dự báo xung đột Ukraine kéo dài

Baoquocte.vn. NATO đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nga từ năm 2014 chứ không phải khi Moscow phát động chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2.
Ngẫm về 2% GDP chi tiêu cho quốc phòng của NATO

Ngẫm về 2% GDP chi tiêu cho quốc phòng của NATO

Baoquocte.vn. Đến hẹn lại lên, khi Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra, cuộc tranh luận về việc các đồng minh có chi tiêu quá ít cho quốc phòng lại được nhắc đến.
Chi phí quân sự: Nghịch lý thời hậu Covid-19

Chi phí quân sự: Nghịch lý thời hậu Covid-19

Baoquocte.vn. Đúng vào lúc thế giới đang cần thêm những nguồn lực nhằm vực dậy nền kinh tế sau tác động của Covid-19, thì chi phí quân sự lại có xu hướng tăng.
Thế giới nửa năm với những biến động, bất ngờ

Thế giới nửa năm với những biến động, bất ngờ

Baoquocte.vn. Năm 2022 mở đầu với những hy vọng tràn trề về một thế giới ổn định, kinh tế toàn cầu tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch Covid-19. Nhưng...
OPEC+ và chiến thuật nhỏ giọt

OPEC+ và chiến thuật nhỏ giọt

Baoquocte.vn. Bất chấp sức ép từ Mỹ và các nước phương Tây, OPEC+ chỉ quyết định tăng sản lượng khai thác thêm 648 nghìn thùng/ngày trong tháng Bảy và tháng Tám tới.
Liên minh châu Âu: Đồng minh không đồng lòng

Liên minh châu Âu: Đồng minh không đồng lòng

Baoquocte.vn. Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc với một quyết định bất thường.
Trung Quốc phả hơi nóng vào cuộc đua ở Nam Thái Bình Dương

Trung Quốc phả hơi nóng vào cuộc đua ở Nam Thái Bình Dương

Baoquocte.vn. Phản ứng của phương Tây về chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Nam Thái Bình Dương cho thấy cuộc cạnh tranh ngày một nóng tại khu vực.
Nhiều chính sách mới liên quan đến 'túi tiền' của người dân Australia sẽ có hiệu lực từ 1/7

Nhiều chính sách mới liên quan đến 'túi tiền' của người dân Australia sẽ có hiệu lực từ 1/7

Baoquocte.vn. Từ ngày 1/7, nhiều chính sách mới của Australia đi vào hiệu lực như tăng lương tối thiểu, thay đổi lương hưu, giảm thuế, tăng tiền điện,...
Báo chí Campuchia lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Báo chí Campuchia lan tỏa thông điệp về tình hữu nghị truyền thống với Việt Nam

Baoquocte.vn. Nhân dịp 55 năm quan hệ Việt Nam-Campuchia, truyền thông ‘xứ Chùa Tháp’ đã có nhiều bài viết lan toả thông điệp về tình hữu nghị truyền thông giữa hai nước.
Vụ việc Kaliningrad: Lithuania có lẽ không lường hết những gì Nga có thể 'phản đòn'

Vụ việc Kaliningrad: Lithuania có lẽ không lường hết những gì Nga có thể 'phản đòn'

Baoquocte.vn. Phong tỏa hoạt động vận tải hàng hóa tới tỉnh Kaliningrad của Nga, Lithuania đang đối mặt với nhiều hậu quả khó lường.
Xung đột Nga-Ukraine sẽ đi vào kịch bản tồi tệ nhất nếu NATO làm điều này

Xung đột Nga-Ukraine sẽ đi vào kịch bản tồi tệ nhất nếu NATO làm điều này

Baoquocte.vn. Trường hợp NATO triển khai máy bay không người lái tại Ukraine được dự báo sẽ đẩy xung đột Nga-Ukraine lên mức đỉnh điểm.
Quan hệ với ASEAN là trụ cột trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ

Quan hệ với ASEAN là trụ cột trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ

Baoquocte.vn. Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN-Ấn Độ đã góp phần nâng cấp quan hệ hai bên lên tầm cao mới.
ASEAN-Ấn Độ đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác khu vực trước 'những cơn gió ngược địa chính trị'

ASEAN-Ấn Độ đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác khu vực trước 'những cơn gió ngược địa chính trị'

Baoquocte.vn. Ấn Độ và ASEAN đều nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế để giải quyết các thách thức toàn cầu.
Phiên bản di động