Khai mạc Hội thảo khoa học về đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII

Tin/ảnh: Tuấn Anh
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Sáng ngày 30/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII”.
Khai mạc Hội thảo khoa học về đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo khoa học 'Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương và địa phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nhân và cán bộ ngoại giao chủ chốt.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trên cơ sở kế thừa và phát huy đường lối đối ngoại đúng đắn trong các giai đoạn trước đây, Đại hội XIII tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng ta, trong đó có những nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Văn kiện Đại hội XIII đã xác định rõ vị trí, vai trò nhiệm vụ đối ngoại là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín đất nước; tư tưởng chỉ đạo là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hóa; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; nguyên tắc đối ngoại là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại theo tư tưởng và nguyên tắc chỉ đạo nói trên trong bối cảnh mới, Đại hội XIII đã đề ra yêu cầu “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

Những nội dung cốt lõi, chủ trương, nhiệm vụ lớn, mang tầm khái quát cao mà Đại hội XIII đề ra là căn cứ và định hướng quan trọng để đẩy mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, để đưa các chủ trương, nhiệm vụ lớn này đi vào cuộc sống, bên cạnh việc học tập và quán triệt, cần nghiên cứu sâu sắc, làm rõ và cụ thể hóa nội hàm các chủ trương, nhiệm vụ lớn, trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, xây dựng các chiến lược, đề án, kế hoạch, lộ trình, biện pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng đối tác.

Bộ trưởng hoan nghênh Học viện Ngoại giao phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Hội thảo với chủ đề, nội dung rất thiết thực, góp phần vào làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ lớn về đối ngoại.

Bốn vấn đề lớn cần làm rõ

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị các đại biểu tham dự hội thảo làm rõ 4 vấn đề lớn sau.

Thứ nhất, về dự báo tình hình. Văn kiện Đại hội XIII đã đánh giá, dự báo những xu hướng, vấn đề rất cơ bản về tình hình quốc tế. Tuy nhiên, đặc trưng của môi trường quốc tế hiện nay và nhiều năm tới là tính bất định cao, diễn biến nhanh, nhất là khi nhiều đối tác lớn của Việt Nam đang trong quá trình điều chỉnh chiến lược, do đó cần liên tục, thường xuyên cập nhật, đánh giá, thậm chí phải điều chỉnh dự báo để luôn giữ thế chủ động chiến lược.

Bộ trưởng mong muốn, các đại biểu thảo luận, làm rõ hơn các xu hướng, nhân tố quốc tế tác động trực tiếp và lớn nhất đến an ninh và phát triển của nước ta; từ đó xác định thời cơ, thuận lợi cơ bản cũng như những thách thức trước mắt và lâu dài đối với đất nước.

Trên cơ sở đó, làm rõ các vấn đề lớn đặt ra cho công tác đối ngoại cũng như nhìn nhận thấu đáo nội hàm các vấn đề cơ bản của đối ngoại như sức mạnh thời đại, sức mạnh dân tộc, lợi ích quốc gia- dân tộc, độc lập, tự chủ, đối tác- đối tượng, hợp tác- đấu tranh trong bối cảnh quốc tế mới để điều chỉnh cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Khai mạc Hội thảo khoa học về đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Thứ hai, về vị trí, vai trò và nhiệm vụ đối ngoại. Đại hội XIII đã xác định rõ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín đất nước.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, đây là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng giữ nước mang tính chủ động cao của dân tộc ta trong tình hình mới; đó là giữ nước từ xa, từ sớm, “từ khi nước chưa nguy”, “thái bình nên gắng sức, non nước vững nghìn thu”.

Như vậy, đối ngoại giữ vai trò tiên phong trong thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ lớn: Một là, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; hai là, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước; ba là, nâng cao vị thế và uy tín đất nước.

Bộ trưởng cho rằng, cần cụ thể hóa nội hàm vai trò tiên phong của đối ngoại trong thực hiện từng nhiệm vụ chiến lược nói trên trong mối tương quan chặt chẽ với nhau; làm rõ các biện pháp, phương thức, cơ chế phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại.

Tiên phong không có nghĩa là đi một mình, mà cần đặt đối ngoại trong tổng thể các vấn đề đối nội- đối ngoại, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, các lĩnh vực và củng cố đồng thuận để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc phục vụ phát triển đất nước.

Thứ ba, về ngoại giao phục vụ phát triển. Nhiều năm nay, đối ngoại và ngoại giao thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội đất nước, nhất là đã tạo dựng được mạng lưới rộng mở các quan hệ đối tác và các hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 30 đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, nhiều bạn bè truyền thống và 15 FTA đã ký, bao gồm các FTA thế hệ mới.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng là thông điệp quan trọng, xuyên suốt văn kiện Đại hội XIII. Vì vậy, cùng với các cấp, các ngành, tất cả trụ cột của đối ngoại và ngoại giao đều hướng đến và nỗ lực đóng góp vào thực hiện khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước. Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2021-2030 đã đề ra nhiệm vụ “xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm”.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn các đại biểu sẽ thảo luận, làm rõ hơn những vấn đề đặt ra đối với ngoại giao kinh tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhất là về tư duy, nội dung, phương châm và phương thức triển khai, nhằm tranh thủ tốt nhất các điều kiện quốc tế thuận lợi, phát huy tối đa vị thế mới của đất nước và mạng lưới các khuôn khổ hợp tác, các hiệp định FTA để tạo ra nguồn lực và sức mạnh mới cho đất nước, phục vụ hiệu quả người dân, địa phương và doanh nghiệp trong phát triển và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại. Lần đầu tiên văn kiện Đại hội Đảng xác định “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta về xây dựng nền ngoại giao Việt Nam trong tình hình mới. Đây vừa nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt.

Bộ trưởng đề nghị các đại biểu thảo luận thực chất, làm rõ hơn nội hàm và biện pháp xây dựng “nền ngoại giao toàn diện, hiện đại”, nhất là làm rõ tính toàn diện, hiện đại về lĩnh vực, chủ thể, con người, bộ máy, phương thức, cơ chế vận hành, đặc biệt là cơ chế phối hợp đồng bộ, thông suốt, chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa với đối ngoại quốc phòng, an ninh, văn hóa- xã hội, môi trường, khoa học- công nghệ…

Muốn xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại thì một trong những điều cốt yếu là phải có cán bộ ngoại giao toàn diện, hiện đại. Do đó, cần có những nghiên cứu, trao đổi sâu sắc, nhiều chiều về tiêu chuẩn, phẩm chất và cơ chế chính sách để xây dựng được đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Bộ trưởng cho rằng, thế giới đang vận động không ngừng, phức tạp, đan xen nhiều cơ hội và thách thức. Vì vậy, những vấn đề Hội thảo hôm nay thảo luận, quán triệt, đặc biệt là các ý kiến, đề xuất và kiến nghị sâu sắc, tâm huyết sẽ góp phần giúp Bộ Ngoại giao triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, cùng với các binh chủng đối ngoại, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước.

* Dự kiến trong một ngày, Hội thảo khoa học sẽ có 4 phiên lớn với Phiên 1 là “Cơ hội, thách thức trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII”; Phiên 2 là “Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong tình hình mới”; Phiên 3 là “Ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân” và Phiên 4 là “Nền ngoại giao toàn diện, hiện đại”.

Báo TG&VN sẽ tiếp tục thông tin về Hội thảo...

TIN LIÊN QUAN
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV: Khi nhà ngoại giao làm ‘nghề nghị sỹ’
Kế thừa và phát huy tầm nhìn của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch - Xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Ngoại giao chính quy, toàn diện, hiện đại
Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ
Tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Ngoại giao toàn diện, hiện đại, phục vụ phát triển đất nước

Bài viết cùng chủ đề

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Đọc thêm

Chuyên gia Nga dự báo thời điểm vũ khí siêu thanh của Mỹ xuất hiện

Chuyên gia Nga dự báo thời điểm vũ khí siêu thanh của Mỹ xuất hiện

Baoquocte.vn. Chuyên gia Oleg Glazunov ở Hiệp hội các nhà khoa học chính trị quân sự đã nêu mốc thời gian có thể xuất hiện vũ khí siêu thanh của Lầu ...
Hàn Quốc không còn là quốc gia tiêu thụ mì ăn liền số 1 thế giới

Hàn Quốc không còn là quốc gia tiêu thụ mì ăn liền số 1 thế giới

Baoquocte.vn. Hàn Quốc đã mất ngôi vị trí dẫn đầu trong danh mục ‘quốc gia có mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người cao nhất thế giới’.
Ukraine cử phái đoàn tới Thụy Sỹ dự hội nghị tái thiết

Ukraine cử phái đoàn tới Thụy Sỹ dự hội nghị tái thiết

Baoquocte.vn. Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Thụy Sỹ vào tuần tới để tham dự hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine.
Hôm nay (1/7), TP. Hồ Chí Minh bắt đầu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và mầm non

Hôm nay (1/7), TP. Hồ Chí Minh bắt đầu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và mầm non

Baoquocte.vn. Từ hôm nay (1/7) cho đến hết tháng 7, TP. Hồ Chí Minh bắt đầu tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1 và lớp 6.
Việt Nam đóng góp vào nỗ lực của LHQ nhằm cải thiện an toàn giao thông đường bộ

Việt Nam đóng góp vào nỗ lực của LHQ nhằm cải thiện an toàn giao thông đường bộ

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Phương Trà nhấn mạnh, Việt Nam hoàn toàn ủng hộ việc thực hiện thập kỷ hành động 2021-2030 về an toàn giao thông đường bộ.
Hyundai Tucson 2023 dự kiến ra mắt trong tháng 7

Hyundai Tucson 2023 dự kiến ra mắt trong tháng 7

Baoquocte.vn. Hyundai Tucson 2023 sẽ được trang bị thêm hàng loạt nâng cấp mới, mẫu xe này được dự kiến sẽ được ra mắt ngay trong tháng 7.
Tạo môi trường kinh doanh tốt hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Đông Nam Á phục hồi

Tạo môi trường kinh doanh tốt hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa Đông Nam Á phục hồi

Baoquocte.vn. Môi trường kinh doanh tốt hơn trên khắp Đông Nam Á là yếu tố quan trọng đối với việc phục hồi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi ...
Thương ngày nắng về: Bộ ảnh mới của Đình Tú - Huyền Lizzie gây 'sốt' cộng đồng mạng

Thương ngày nắng về: Bộ ảnh mới của Đình Tú - Huyền Lizzie gây 'sốt' cộng đồng mạng

Baoquocte.vn. Bộ ảnh cặp đôi vùng cao của 2 diễn viên phim Thương ngày nắng về Đình Tú - Huyền Lizzie nhận được lời khen ngợi.
Hội nghị thượng đỉnh NATO: phương Tây 'nắn gân' Nga, an ủi Ukraine, Mỹ thiết kế vòng vây chiến lược

Hội nghị thượng đỉnh NATO: phương Tây 'nắn gân' Nga, an ủi Ukraine, Mỹ thiết kế vòng vây chiến lược

Baoquocte.vn. Hội nghị thượng đỉnh vừa qua đã chứng minh sức mạnh của NATO và quyết tâm của phương Tây trước Nga trong cuộc xung đột leo thang tại Ukraine.
Hoa Kỳ hỗ trợ, tạo sức cạnh tranh cho ngành bao bì Việt

Hoa Kỳ hỗ trợ, tạo sức cạnh tranh cho ngành bao bì Việt

Baoquocte.vn. Ngành bao bì được cho là sẽ hưởng lợi lớn từ sự phát triển của thương mại điện tử và các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam ...
Đại sứ quán Việt Nam đang khẩn trương hỗ trợ các nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Đại sứ quán Việt Nam đang khẩn trương hỗ trợ các nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Baoquocte.vn. Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Jordan và hỗ trợ tối đa cho đại diện công ty lao động Việt Nam để xử lý vụ việc.
Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ công dân.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đề nghị các cơ quan hữu quan Ukraine có biện pháp hỗ trợ linh hoạt, kịp thời đối với nguyện vọng của cộng đồng người Việt.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Baoquocte.vn. Điều 26 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam
Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Baoquocte.vn. Điều 25 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay
Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 24 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc treo Quốc kỳ khi đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm.
Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 1)

Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 24 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc treo Quốc kỳ khi đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Baoquocte.vn. Bên lề chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 26-28/6, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã dành thời gian để thưởng thức một trong những món ăn đặc trưng của Hà Nội là ...
Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Baoquocte.vn. Nền nông nghiệp phát triển không chỉ giúp Israel cải thiện kinh tế và nâng cao đời sống, mà còn là một trong những công cụ ngoại giao đắc lực.
Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Gareth Ward, quan hệ Việt Nam-Anh vững chắc và còn nhiều dư địa. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thúc đẩy điều đó.
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tập trung thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột quan hệ Việt Nam-Anh.
Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Baoquocte.vn. Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6 tái khẳng định sự tham gia của phụ nữ là cần thiết cho sự phát triển bền vững, hòa bình, dân chủ.
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, tạo lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, tạo lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dịp để Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, phát triển bền vững.
Phiên bản di động