Khai mạc Hoạt động Khinh khí cầu tại thành phố Lai Châu

Khai mạc Hoạt động Khinh khí cầu tại thành phố Lai Châu từ ngày 24-27/12/2020 nằm trong khuôn khổ Giải dù lượn đường trường Putaleng 2020.

Phiên bản di động