Đối ngoại ‘tiên phong’ trước hết ở tư duy

TS. Nguyễn Hùng Sơn
Theo dõi TGVN trên
Học viện Ngoại giao
Baoquocte.vn. Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chính thức hóa nhiệm vụ “tiên phong” của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.
Đối ngoại ‘tiên phong’ trước hết ở tư duy
Đại hội XIII của Đảng đã chính thức hóa nhiệm vụ “tiên phong” của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. (Ảnh: Tuấn Anh)

Nhiệm vụ vinh quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao cho công tác đối ngoại nhiệm vụ “tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc nhở đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển đất nước; đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện phương châm ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đây là nhiệm vụ vinh quang, trọng trách to lớn của đối ngoại đối với đất nước, có được do vai trò tiên phong đó đã được chứng minh và khẳng định qua thử thách trong nhiều giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc, trong đó vai trò tiên phong luôn được thể hiện trước hết trong tư duy, từ đó đi đến hành động.

Trong lịch sử ngàn năm dựng nuớc và giữ nước của cha ông ta, ngoại giao hòa hiếu, tâm công luôn là vũ khí sắc bén đi đầu trong việc bảo vệ nền độc lập dân tộc và phúc lợi của nhân dân, không ít lần đã giúp đất nước thoát khỏi hiểm họa chiến tranh, duy trì hòa bình hữu nghị với lân bang.

Tư duy “lấy đại nghĩa thắng hung tàn”, “lấy chí nhân thay cường bạo”, “hợp lẽ trời, thuận lòng người”... đã giúp cha ông ta khơi dậy được sức mạnh chính nghĩa của dân tộc, sử dụng được lẽ phải để phân hóa và cảm hóa kẻ thù, qua đó bảo vệ được lợi ích quốc gia - dân tộc mà tránh được chiến tranh, vạn bất đắc dĩ mới phải động binh.

Trong thời đại Ngoại giao Hồ Chí Minh, chính tư duy sắc bén về thời cuộc, nhận thức đúng đắn về xu thế thời đại, về các dòng thác cách mạng của thế giới đã soi đường giúp Người đặt cuộc cách mạng giải phóng dân tộc vào đúng vị trí, nhờ đó đã kết hợp được sức mạnh thời đại để tiếp sức cho dân tộc ta.

Sau khi giành độc lập, Bác Hồ trong vai trò Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên lại trực tiếp chèo lái con thuyền ngoại giao vượt ghềnh thác để bảo vệ nền độc lập non trẻ, sau đó phát triển ngoại giao thành một mặt trận có sự phối kết hợp nhuần nhuyễn của nhiều lực lượng dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng để phát huy được sức mạnh tổng hợp của dân tộc, giúp chúng ta chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ đầy gian nan, thử thách.

Trong thời kỳ Đổi mới, đối ngoại đã góp phần cập nhật tư duy về thời cuộc, về lợi ích quốc gia - dân tộc, về xu thế quan hệ quốc tế trong khu vực để phá thế bao vây cấm vận, cải thiện môi trường đối ngoại của đất nước.

Trước xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, đối ngoại một lần nữa tiên phong trong việc nắm bắt các quy luật vận động của kinh tế thị trường, xu thế liên kết khu vực và quốc tế, góp phần tham mưu, định hình đường lối đối ngoại rộng mở, hội nhập khu vực và quốc tế của nước ta ngày nay.

Ôn lại lịch sử để thấy rằng, từ xa xưa cho tới hiện tại và trong thời gian tới, tư duy có vai trò rất quan trọng giúp soi đường, dẫn lối cho đối ngoại phát huy vai trò tiên phong phục vụ đất nước.

TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu khai mạc.
TS. Nguyễn Hùng Sơn: Trong lịch sử ngàn năm dựng nuớc và giữ nước của cha ông ta, ngoại giao hòa hiếu, tâm công luôn là vũ khí sắc bén đi đầu trong việc bảo vệ nền độc lập dân tộc và phúc lợi của nhân dân.

Phát triển tư duy đối ngoại

Vậy cần tiếp tục làm gì để không ngừng nuôi dưỡng, phát triển tư duy đối ngoại để thúc đẩy vai trò tiên phong của đối ngoại thời gian tới?

Thứ nhất, cần không ngừng đổi mới tư duy đối ngoại. Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên cho rằng, con đường đổi mới tư duy đầy gian khó nhưng đầy tự hào, vì đổi mới tư duy đòi hỏi phải “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”, phải dám nhìn cả vào những vấn đề trước đây còn nhạy cảm, né tránh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khuyến khích ngành đối ngoại “dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế”, đồng thời “phải đẩy mạnh đổi mới tư duy, mạnh dạn đột phá, sáng tạo trong công tác, tìm ra cách làm mới, mở rộng ra các lĩnh vực mới, tìm kiếm các đối tác mới, hướng đi mới”.

Thứ hai, phát triển tư duy đối ngoại trên nền tảng phương pháp luận đối ngoại Việt Nam, phát huy bản sắc đối ngoại của Việt Nam. Bản sắc đối ngoại Việt Nam hiện đại là sự phát huy truyền thống hòa mục, nhân văn, yêu nước, trí dũng và tự tôn dân tộc của cha ông ta, tinh thần đoàn kết, nhân ái, thủy chung cùng khí phách kiên cường của dân tộc ta, kết hợp nhuần nhuyễn tư tưởng và nghệ thuật đặc sắc của trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh và các xu thế mới của ngoại giao hiện đại.

Theo đó, tư duy đối ngoại Việt Nam luôn có tầm nhìn rộng lớn, sắc sảo, khoa học, biện chứng về thế giới, nhận thức về lợi ích quốc gia của Việt Nam luôn phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của dân tộc và trong tương quan hài hoà với lợi ích của cộng đồng quốc tế, phương thức bảo vệ lợi ích quốc gia của Việt Nam luôn phản ánh cốt cách hòa hiếu, chính trực, mềm dẻo nhưng không kém phần cương quyết và bản lĩnh của dân tộc Việt.

Thứ ba, làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược để làm nền tảng cho tư duy đối ngoại hiện đại. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: vai trò tiên phong của đối ngoại cần thể hiện ở việc đối ngoại đánh giá, dự báo tình hình, nhận diện thời cơ và thách thức để bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, nhanh nhạy phát hiện các vấn đề mới, tham mưu chiến lược, thúc đẩy đổi mới tư duy, tìm hướng đi thuận lợi cho phát triển đất nước.

Bộ trưởng khẳng định nhiệm vụ “tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại, không để bị động, bất ngờ” là rất quan trọng, bởi chỉ có “biết mình”, “biết người”, “biết thời thế” mới có thể tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong một thế giới vận động không ngừng, phức tạp và khó lường.

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp đối ngoại, cả trong tư duy và hành động. Sức mạnh đối ngoại của nước ta là sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Sự nghiệp đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân. Do đó, phải phát huy được sức mạnh của tư duy tập thể mới có thể phát huy được được hết sức mạnh tổng hợp của đối ngoại.

Theo đó, các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, các bộ, ngành và địa phương tham gia đối ngoại cần có cơ chế tham vấn, phối hợp hiệu quả để tạo sự đồng bộ trong tư duy, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu chính sách và hiệu quả triển khai các hoạt động đối ngoại. Sự phối kết hợp cần đặc biệt lưu ý giữa các cơ quan tham mưu chiến lược cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước, do tư duy, nhận thức của các cấp lãnh đạo sẽ có tác động sâu rộng đến định hướng của hoạt động đối ngoại.

Thứ năm, cần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ tương lai. Con người là chủ thể của tư duy, muốn có tư duy đối ngoại tốt cần có các thế hệ cán bộ đối ngoại giỏi, xứng tầm với nhiệm vụ.

Do vậy cần không ngừng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm đối ngoại ngay từ trong ghế nhà trường. Cần chú trọng đào tạo toàn diện, không chỉ kiến thức về thế giới mà về cả kiến thức trong nước; cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng; giữa các giá trị lịch sử, truyền thống và các giá trị hiện đại.

Đặc biệt, cán bộ ngoại giao cần được giáo dục về tư tưởng, được rèn luyện bản lĩnh để vững vàng đảm nhiệm vai trò tiên phong bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa trong môi trường quốc tế ngày càng phức tạp.

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã cụ thể hóa khát vọng phát triển dân tộc bằng các mục tiêu cụ thể. Với tâm thế và tư duy mới, đối ngoại chắc chắn sẽ kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc, tiếp tục tiên phong bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, sáng tạo vì phát triển đất nước

Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, sáng tạo vì phát triển đất nước

Là chủ đề thi đua năm 2022 do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát động tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên ...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Việt Nam có vị thế đối ngoại thuận lợi nhất từ trước tới nay

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Việt Nam có vị thế đối ngoại thuận lợi nhất từ trước tới nay

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh, với thế và lực của đất nước không ngừng được củng cố, với quyết tâm ...

Đọc thêm

Thêm nguồn lực cho bóng đá Việt Nam phát triển lớn mạnh

Thêm nguồn lực cho bóng đá Việt Nam phát triển lớn mạnh

Baoquocte.vn. Những thỏa thuận hợp tác với các nhà tài trợ sẽ đóng góp nguồn lực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trên nhiều phương diện.
Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 6/7/2022: Tuổi Ngọ nâng cao kỹ năng công việc

Tử vi hôm nay, xem tử vi 12 con giáp ngày 6/7/2022: Tuổi Ngọ nâng cao kỹ năng công việc

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay ngày 6/7/2022 của 12 con giáp - tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về công việc, tài lộc...
Ukraine hy vọng cánh cửa NATO 'vẫn mở' cho Kiev, Anh nói Nga phải chịu trách nhiệm về xung đột

Ukraine hy vọng cánh cửa NATO 'vẫn mở' cho Kiev, Anh nói Nga phải chịu trách nhiệm về xung đột

Baoquocte.vn. Ukraine chưa thấy bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để NATO thay đổi chính sách về tư cách thành viên của nước này.
Lịch âm 6/7, âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 6/7/2022 ngày tốt hay xấu? Lịch vạn niên 6/7/2022

Lịch âm 6/7, âm lịch hôm nay Thứ Tư ngày 6/7/2022 ngày tốt hay xấu? Lịch vạn niên 6/7/2022

Baoquocte.vn. Lịch âm 6/7. âm lịch hôm nay 6/7. Xem âm lịch hôm nay ngày 6/7/2022 tốt hay xấu? Lịch vạn niên ngày 6 tháng 7 năm 2022 hôm nay.
XSBL 5/7, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 5/7/2022. KQXSBL thứ 3

XSBL 5/7, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 5/7/2022. KQXSBL thứ 3

Baoquocte.vn. XSBL 5/7. Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu nhanh nhất hôm nay - XSBL 5/7/2021. KQSXBL. ket qua xo so Bac Lieu.
XSBT 5/7, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 5/7/2022. KQXSBT thứ 3

XSBT 5/7, kết quả xổ số Bến Tre hôm nay 5/7/2022. KQXSBT thứ 3

Baoquocte.vn. XSBT 5/7. Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre nhanh nhất hôm nay - XSBT 5/7/2022. KQXSBT. ket qua xo so Ben Tre.
Vietlott 5/7, Kết quả xổ số Vietlott Power thứ 3 ngày 5/7/2022. xổ số Power 655 hôm nay

Vietlott 5/7, Kết quả xổ số Vietlott Power thứ 3 ngày 5/7/2022. xổ số Power 655 hôm nay

Baoquocte.vn. Vietlott 5/7. Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/7/2022 từ trường quay tầng 19, tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hà Nội. Xo so ...
XSVT 5/7, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 5/7/2022. KQXSVT thứ 3

XSVT 5/7, kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 5/7/2022. KQXSVT thứ 3

Baoquocte.vn. XSVT 5/7. Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất hôm nay - XSVT 5/7/2022. KQXSVT . ket qua xo so Vung Tau.
Quy định về tặng phẩm cho đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam

Quy định về tặng phẩm cho đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam

Baoquocte.vn. Điều 28 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về tặng phẩm cho đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam.
Ra mắt App Mobile FSC SERVICES - ứng dụng cung ứng dịch vụ có yếu tố nước ngoài

Ra mắt App Mobile FSC SERVICES - ứng dụng cung ứng dịch vụ có yếu tố nước ngoài

Baoquocte.vn. Trung tâm Dịch vụ đối ngoại và hội nghị quốc tế chính thức ra mắt ứng dụng App mobile FSC SERVICES.
Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan-Đà Nẵng năm 2022, một mô hình mới về hợp tác kinh tế

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan-Đà Nẵng năm 2022, một mô hình mới về hợp tác kinh tế

Baoquocte.vn. Thành phố Đà Nẵng là điểm đến đầu tiên của đoàn trên 40 doanh nghiệp Thái Lan trong hành trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển.
Đại sứ Lương Quốc Huy trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Iran Ebrahim Raisi

Đại sứ Lương Quốc Huy trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Iran Ebrahim Raisi

Baoquocte.vn. Đại sứ Lương Quốc Huy khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Iran, bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực.
Vương quốc Oman trao tặng vật tư y tế cho Việt Nam

Vương quốc Oman trao tặng vật tư y tế cho Việt Nam

Baoquocte.vn. Ngày 4/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, diễn ra buổi lễ tiếp nhận vật tư y tế do nhân dân Oman hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch Covid-19.
Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Ireland

Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Ireland

Baoquocte.vn. Ngày 4/7, Trợ lý Bộ trưởng Đỗ Hùng Việt đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ireland, ghi nhận những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Ireland.
Đại sứ Đặng Thị Thu Hà trình bản sao Thư ủy nhiệm lên Bộ trưởng Ngoại giao Benin

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà trình bản sao Thư ủy nhiệm lên Bộ trưởng Ngoại giao Benin

Baoquocte.vn. Ngày 30/6, Đại sứ Đặng Thị Thu Hà trình bản sao Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Bộ trưởng Ngoại giao Benin Aurélien Agbenonci
Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế công nghiệp an ninh quốc phòng 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Baoquocte.vn. Sự có mặt của hai đoàn Việt Nam tham dự SEDEC 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ là những bước khởi động quan trọng, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ.
Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Đại sứ quán Việt Nam khẩn trương hỗ trợ nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan

Baoquocte.vn. Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Jordan và hỗ trợ tối đa cho đại diện công ty lao động Việt Nam để xử lý vụ việc.
Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Baoquocte.vn. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ công dân.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch làm việc với Cơ quan di trú Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch đề nghị các cơ quan hữu quan Ukraine có biện pháp hỗ trợ linh hoạt, kịp thời đối với nguyện vọng của cộng đồng người Việt.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Quy định về tặng phẩm cho đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam

Quy định về tặng phẩm cho đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam

Baoquocte.vn. Điều 28 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về tặng phẩm cho đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam được quy định ra sao? (Phần 1)

Baoquocte.vn. Điều 27 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đài thọ cho các đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam.
Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường đoàn khách cấp cao nước ngoài

Baoquocte.vn. Điều 26 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định về xe mô-tô hộ tống, xe cảnh sát dẫn đường khách cấp cao nước ngoài thăm Việt Nam
Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay

Baoquocte.vn. Điều 25 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc thu xếp phòng khách danh dự đón, tiễn khách cấp cao nước ngoài tại sân bay
Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Treo Quốc kỳ khi đón khách cấp cao nước ngoài (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 24 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc treo Quốc kỳ khi đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm.
Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong thưởng thức phở gà ở quán bình dân

Baoquocte.vn. Bên lề chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 26-28/6, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã dành thời gian để thưởng thức một trong những món ăn đặc trưng của Hà Nội là ...
Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Hợp tác Israel-Đông Nam Á: Khi nông nghiệp 'bắt tay' ngoại giao

Baoquocte.vn. Nền nông nghiệp phát triển không chỉ giúp Israel cải thiện kinh tế và nâng cao đời sống, mà còn là một trong những công cụ ngoại giao đắc lực.
Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Đại sứ Gareth Ward: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ mở rộng dư địa hợp tác Anh-Việt Nam

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Gareth Ward, quan hệ Việt Nam-Anh vững chắc và còn nhiều dư địa. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thúc đẩy điều đó.
Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long: Chuyến thăm thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tập trung thúc đẩy 6 lĩnh vực trụ cột quan hệ Việt Nam-Anh.
Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6: Trao quyền cho phụ nữ vì sự phát triển bền vững

Baoquocte.vn. Ngày quốc tế phụ nữ trong ngành ngoại giao 24/6 tái khẳng định sự tham gia của phụ nữ là cần thiết cho sự phát triển bền vững, hòa bình, dân chủ.
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, tạo lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo: Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, tạo lập nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Baoquocte.vn. Theo Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dịp để Việt Nam-Hungary đẩy mạnh quan hệ, phát triển bền vững.
Phiên bản di động