Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước

PHẠM QUANG HIỆU
Theo dõi TGVN trên
Thứ trưởng Ngoại giao
Baoquocte.vn. Ý thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại với những kết quả nổi bật trên các mặt công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước.
Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”,  ngày 30/3/2021. (Ảnh: Tuấn Anh)
Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”, ngày 30/3/2021. (Ảnh: Tuấn Anh)

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, ngày hội của các cán bộ làm công tác đối ngoại và ngành Ngoại giao, diễn ra từ ngày 14-18/12/2021.

Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển và công tác xây dựng ngành, trong đó có nội dung tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước, nhằm kịp thời triển khai kết luận của Hội nghị đối ngoại toàn quốc và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cụ thể hoá các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Phát huy mạnh mẽ vai trò công tác xây dựng Đảng

Từ Hội nghị Ngoại giao 30 (2018) đến nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản, đồng thời phải đương đầu với không ít khó khăn, thử thách mới.

Ở trong nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh lên tầm cao mới.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt”.

Trong phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta”.

Ý thức sâu sắc được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại với những kết quả nổi bật trên các mặt công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước.

Ban cán sự và Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã triển khai hiệu quả Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Quyết định 209 ngày 26/11/2019 của Bộ Chính trị về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, bước đầu khẳng định chủ trương đúng đắn của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp tăng cường xây dựng Đảng trong lĩnh vực đối ngoại và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở ngoài nước, khai thác tối đa lợi thế gắn công tác đối ngoại với công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng ở ngoài nước.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã kịp thời đổi mới phương thức hoạt động; ổn định hệ thống tổ chức đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đảng viên ở nước ngoài không bị gián đoạn, bảo đảm thông suốt; kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ, chuẩn hóa lề lối, quy trình công tác góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ.

Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ ở cả trong và ngoài nước và Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII (8/2020). Chủ động, tích cực triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Tiêu biểu là Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII vào ngày 28/6/2021, kết nối với 87 điểm cầu ở ngoài nước với sự tham gia của 1.200 đại biểu. Hội nghị quán triệt lần đầu tiên được Bộ Ngoại giao tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên quy mô toàn thế giới là cách làm hiệu quả, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, chủ động thích ứng trong điều kiện đặc thù của các địa bàn ngoài nước và bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Qua đó, tạo nền tảng cho cán bộ, đảng viên, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước nắm vững các quan điểm, nội dung cốt lõi, chủ trương mới của Văn kiện Đại hội XIII, nhất là các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực đối ngoại, làm cơ sở để tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cộng đồng quốc tế.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến các Cơ quan đại diện  Việt Nam ở nước ngoài, ngày 28/6/2021. (Ảnh: Tuấn Anh)
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu khai mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, ngày 28/6/2021. (Ảnh: Tuấn Anh)

Công tác chính trị tư tưởng được coi trọng. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của các cấp lãnh đạo, bí thư cấp ủy được đề cao. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 25/8/2021, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã ban hành Nghị quyết 01-NQ/ĐU về công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay; tích cực triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài”, trong đó nhiều tổ chức và đảng viên của Đảng bộ ở trong và ngoài nước được các cấp khen thưởng.

Đặc biệt, trong Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” ngày 5/12 vừa qua, Đảng bộ Bộ Ngoại giao là một trong bốn Đảng bộ trên cả nước được vinh danh có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và nhiều điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận, nhất trí, phát huy trí tuệ, ủng hộ công cuộc phòng chống dịch bệnh và xây dựng chính sách góp phần giúp kinh tế đất nước vươn lên sau đại dịch.

Công tác tổ chức xây dựng đảng được đặc biệt chú trọng với nhiều kết quả nổi bật. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng ở trong và ngoài nước được tổ chức chặt chẽ, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh và thực hiện nề nếp, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác đảng, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Mặc dù đại dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn, song chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Ngoại giao vẫn được triển khai đúng kế hoạch trên cơ sở kết hợp với các đoàn công tác đối ngoại ra ngoài nước.

Công tác nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đảng và công tác quần chúng ở ngoài nước tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhất là tham mưu các nội dung công tác đảng ngoài nước trong sửa đổi, bổ sung Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng…

Ban cán sự đảng Bộ tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và tham mưu Ban Bí thư ban hành Quy định 43 ngày 26/11/2021 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Quy định 43 đã thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với loại hình tổ chức đảng đặc thù và phù hợp với mô hình hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, đồng thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật những định hướng mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở ngoài nước.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 28/6/2021, lần đầu tiên Bộ Ngoại giao tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Tuấn Anh)

Có thể nói, mặc dù đại dịch Covid-19 gây ra những khó khăn, thách thức chưa từng có nhưng Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã chủ động thích ứng mạnh mẽ với môi trường chuyển biến nhanh chóng và bối cảnh dịch bệnh phức tạp, triển khai công tác xây dựng đảng trong ngành Ngoại giao và công tác đảng ngoài nước hiệu quả.

Một số bài học kinh nghiệm có thể rút ra là: (i) Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc; (ii) Cấp ủy đề cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm, đặc biệt cần chủ động thích ứng linh hoạt trước biến chuyển nhanh chóng của tình hình và môi trường quốc tế; (iii) Phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là đại sứ - bí thư cấp ủy nước là nhân tố bảo đảm mọi thắng lợi của nhiệm vụ chính trị ở ngoài nước; (iv) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước

Với mục tiêu triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị Ngoại giao 31, Đảng ủy Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đồng thời chủ động, linh hoạt hơn nữa để tìm ra những phương thức mới nhằm tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, triển khai hiệu quả, sáng tạo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại của ngành. Các cấp ủy đảng tập trung trí lực, tranh thủ cơ hội, khắc phục khó khăn; cán bộ, đảng viên nâng cao quyết tâm chính trị, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại, xây dựng nền ngoại giao tiên phong, toàn diện, hiện đại.

Hai là, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với đặc thù luân chuyển cán bộ của Ngành. Phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với triển khai Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận 21 ngày 25/10/2021 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao khả năng “tự miễn dịch”, “tự đề kháng”, đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu.

Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức tổ chức hoạt động trên cơ sở nguyên tắc quy định của Đảng và phù hợp với đặc thù của công tác đối ngoại và thực tiễn phát triển của tổ chức đảng, đảng viên ở ngoài nước.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác đảng theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Bốn là, coi trọng, làm tốt công tác bảo vệ cán bộ, chính trị nội bộ, bí mật của Đảng và Nhà nước; nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng ở ngoài nước, đảng viên phải đặc biệt giữ gìn uy tín, hình ảnh của Đảng và cơ quan đại diện như căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 (tháng 8/20218) “Nhà ngoại giao luôn ghi nhớ rằng, phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân. Phải tự tin, vững vàng, kiên định và khôn khéo”.

Năm là, triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác quần chúng, cộng đồng người người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Kết luận 12 ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới nhằm phát huy nguồn lực cộng đồng, tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng ổn định và phát triển, tiếp tục đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáu là, tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu về những chủ trương, giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác đảng ngoài nước, đặc biệt chuẩn bị đóng góp xây dựng Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; triển khai Chiến lược đối ngoại 2021-2030 cùng với Chiến lược xây dựng và phát triển ngành Ngoại giao đến năm 2030, trong đó xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục, thể hiện quyết tâm chính trị để bảo đảm thực hiện thành công trọng trách đối ngoại nặng nề trong giai đoạn tới.

Phát huy truyền thống nền Ngoại giao cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao quyết tâm hiện thực hoá mục tiêu toàn Đảng bộ đã đề ra: “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng ngành ngoại giao năng động, sáng tạo, hiệu quả, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nỗ lực biến thách thức, khó khăn thành cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Ngoại giao tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt xây dựng Đảng

Bộ Ngoại giao tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt xây dựng Đảng

Sáng 9/12, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ kết nối với Hội nghị cán ...

Đảng bộ Bộ Ngoại giao chủ động thích ứng với đại dịch Covid-19, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng bộ Bộ Ngoại giao chủ động thích ứng với đại dịch Covid-19, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu vừa được đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo TG&VN xin trân trọng giới ...

Bài viết cùng chủ đề

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021

Đọc thêm

Bệnh đậu mùa khỉ: Các biến chứng và cách phòng tránh

Bệnh đậu mùa khỉ: Các biến chứng và cách phòng tránh

Baoquocte.vn. Bệnh đậu mùa khỉ do virus gây ra và thường ghi nhận phổ biến hơn ở Tây và Trung Phi với những biến chứng có nguy cơ gây tử vong.
Hàm ý phía sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ngăn NATO mở rộng

Hàm ý phía sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ngăn NATO mở rộng

Baoquocte.vn. Phản đối Phần Lan và Thụy Điển vào NATO có thể giúp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan củng cố nội bộ và khẳng định vị thế, vai ...
Covid-19 làm gia tăng các ca bệnh liên quan đến gan ở trẻ em?

Covid-19 làm gia tăng các ca bệnh liên quan đến gan ở trẻ em?

Baoquocte.vn. Các nhà nghiên cứu đang điều tra khả năng Covid-19 gây ra các vấn đề về gan ở một số bệnh nhân.
SEA Games 31: Bóng đá Việt Nam nhận loạt thư chúc mừng từ các liên đoàn bóng đá quốc tế

SEA Games 31: Bóng đá Việt Nam nhận loạt thư chúc mừng từ các liên đoàn bóng đá quốc tế

Baoquocte.vn. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi thư chúc mừng và khen ngợi hai đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Tân Thủ tướng Australia cam kết với an ninh khu vực, khẳng định không thay đổi lời hứa với Bộ tứ

Tân Thủ tướng Australia cam kết với an ninh khu vực, khẳng định không thay đổi lời hứa với Bộ tứ

Baoquocte.vn. Tân Thủ tướng Australia đưa ra cam kết đối với nhóm Bộ tứ về an ninh khu vực và hành động chống biến đổi khí hậu.
Chi tiết cận cảnh siêu xe Rolls-Royce Boat Tail thứ 2, giá 28 triệu USD

Chi tiết cận cảnh siêu xe Rolls-Royce Boat Tail thứ 2, giá 28 triệu USD

Baoquocte.vn. Rolls-Royce Boat Tail có 3 chiếc trên toàn thế giới, chiếc đầu tiên sở hữu màu xanh dương - đen còn chiếc thứ 2 lại mang trên mình nước sơn ...
Lễ khai mạc và Lễ bế mạc SEA Games 31: Sự khác biệt làm nên dấu ấn

Lễ khai mạc và Lễ bế mạc SEA Games 31: Sự khác biệt làm nên dấu ấn

Baoquocte.vn. Tuy khác biệt với các kỳ đại hội trước nhưng Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31 đều hướng đến những giá trị chung ‘Vì một Đông Nam ...
Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 25/5/2022: Song Ngư gặp được người thương

Tử vi 12 cung hoàng đạo Thứ Tư ngày 25/5/2022: Song Ngư gặp được người thương

Baoquocte.vn. Tử vi hôm nay 25/5/2022 của 12 cung hoàng đạo - Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên ...
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa là cần thiết

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa là cần thiết

Baoquocte.vn. Khánh Hòa có nhiều tiềm năng, lợi thế để bứt phá phát triển và thúc đẩy lan tỏa tích cực đến phát triển vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/5): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa to đến rất to; Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa to cục bộ; Nam Trung Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/5): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa to đến rất to; Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa to cục bộ; Nam Trung Bộ nắng nóng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết cả nước có mưa rào và dông rải rác; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa to đến rất to; Hà Nội, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều ...
Việt Nam tham dự Diễn đàn rà soát di cư quốc tế lần thứ nhất

Việt Nam tham dự Diễn đàn rà soát di cư quốc tế lần thứ nhất

Baoquocte.vn. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của di cư trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng bao trùm trên toàn cầu.
Khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ tại Học viện Ngoại giao

Khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ tại Học viện Ngoại giao

Baoquocte.vn. Sáng 24/5, Bộ Ngoại giao cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã chính thức khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ tại Học viện Ngoại giao.
Quảng bá du lịch và sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tại Triển lãm quốc tế mùa Xuân Gomel, Belarus

Quảng bá du lịch và sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tại Triển lãm quốc tế mùa Xuân Gomel, Belarus

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus tham dự Hội chợ thương mại trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế mùa Xuân Gomel, kết hợp quảng bá du lịch Việt Nam.
Giá trị kinh tế của tiếng Tây Ban Nha và ý nghĩa kết nối của thể thao

Giá trị kinh tế của tiếng Tây Ban Nha và ý nghĩa kết nối của thể thao

Baoquocte.vn. Đây là cơ hội để các sinh viên ngoại giao được truyền cảm hứng trong việc tiếp cận ngôn ngữ cũng như hiểu biết về quan hệ Việt Nam-Tây Ban Nha.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc

Nhiều hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc

Baoquocte.vn. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh đã tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác.
Liên Chi bộ tại Myanmar tổ chức đợt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Liên Chi bộ tại Myanmar tổ chức đợt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Baoquocte.vn. Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar tổ chức buổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Bộ Ngoại giao tích cực bảo hộ người Việt bị sát hại tại Osaka, Nhật Bản

Baoquocte.vn. Bộ Ngoại giao theo dõi sát quá trình điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ người Việt cần thiết và hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.
Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Đại sứ quán Việt Nam thông tin về trường hợp nam công dân Việt Nam mất tích tại Israel

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân.
Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất

Baoquocte.vn. Đến nay, việc sơ tán người Việt Nam tại Ukraine đã cơ bản hoàn tất, đáp ứng hầu hết nguyện vọng về nước của người dân.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan hỗ trợ kịp thời công dân gặp nạn

Baoquocte.vn. Hay tin thuyền viên Việt Nam trên tàu hàng Phú An-368/17 TV gặp nạn, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên lạc với sở tại để bảo hộ công dân.
Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Đại sứ quán và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt ở Đức nỗ lực hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine

Baoquocte.vn. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và nhiều hội đoàn, cá nhân người Việt đã vào cuộc hỗ trợ bà con sơ tán từ Ukraine.
Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Chuyến bay miễn phí thứ ba đưa 259 người Việt ở Ukraine từ Ba Lan về nước

Baoquocte.vn. Chị Nguyễn Thị Nhung (Kharkov, Ukraine) cùng chồng và ba con nhỏ lên chuyến bay ngày 18/3 từ Warsaw, Ba Lan cho biết: Tôi rất hạnh phúc vì sắp được về nhà.
Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm nội bộ và thăm cá nhân

Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm nội bộ và thăm cá nhân

Baoquocte.vn. Điều 17 và điều 18 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm nội bộ và thăm cá nhân.
Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc

Đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc

Baoquocte.vn. Điều 16 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc.
Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó của Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao nước khách thăm chính thức

Baoquocte.vn. Việc đón tiếp cấp phó của Người đứng đầu Chính phủ, cấp phó Người đứng đầu Nghị viện, Bộ trưởng Ngoại giao thăm chính thức quy định thế nào?
Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 14 Nghị định 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định đón tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền thăm chính thức
Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức

Baoquocte.vn. Điều 13 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp Phó Nguyên thủ quốc gia thăm chính thức.
Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức (Phần 2)

Baoquocte.vn. Điều 12 Nghị định số 18/2022/NĐ-CP về nghi lễ đối ngoại quy định việc đón, tiếp người đứng đầu nghị viện thăm chính thức.
Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin thăm Việt Nam: Tiềm năng và tương lai hợp tác kinh tế Singapore-Việt Nam rất tươi sáng!

Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin thăm Việt Nam: Tiềm năng và tương lai hợp tác kinh tế Singapore-Việt Nam rất tươi sáng!

Baoquocte.vn. Đại sứ Singapore tại Việt Nam đã trả lời phỏng vấn độc quyền TG&VN về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Khóa họp ESCAP: Thông điệp quan trọng của Việt Nam trong hợp tác với ESCAP và Liên hợp quốc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Khóa họp ESCAP: Thông điệp quan trọng của Việt Nam trong hợp tác với ESCAP và Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đã chia sẻ với báo chí về ý nghĩa và nội dung chính của Kỳ họp lần thứ 78 của ESCAP.
Nhớ về ngoại giao Hồ Chí Minh tại 'thủ đô gió ngàn'

Nhớ về ngoại giao Hồ Chí Minh tại 'thủ đô gió ngàn'

Baoquocte.vn. Những hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Bắc đã cho thấy đỉnh cao nghệ thuật ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hai chú voi cho Vườn bách thú Leningrad: Quyết định ngoại giao 'nhìn xa trông rộng'

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hai chú voi cho Vườn bách thú Leningrad: Quyết định ngoại giao 'nhìn xa trông rộng'

Baoquocte.vn. Hai chú voi đã đi mất hơn 1 năm từ Việt Nam đến biên giới với Trung Quốc và di chuyển bằng tàu hỏa đến St. Petersburg ngày 9/10/1954.
Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin: Chuyến thăm Việt Nam là biểu tượng của 'mọi điều tốt đẹp'

Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin: Chuyến thăm Việt Nam là biểu tượng của 'mọi điều tốt đẹp'

Baoquocte.vn. Chủ tịch Quốc hội Singapore nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước có sự gắn bó mật thiết.
Báo chí Lào đưa tin trang trọng, đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Báo chí Lào đưa tin trang trọng, đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Baoquocte.vn. Báo chí Lào những ngày qua đều đăng trang trọng trên trang nhất về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Lào.