Đại hội XIII của Đảng: Những chủ trương lớn về quyền con người

PGS.TS NGUYỄN THANH TUẤN
Theo dõi TGVN trên
Baoquocte.vn. Trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội XIII của Đảng nhất quán tiếp cận vấn đề quyền con người gắn với quyền dân tộc, khẳng định chủ nghĩa xã hội (CNXH) là chế độ tốt nhất bảo đảm quyền con người cho nhân dân Việt Nam.

Từ đó Đảng, Nhà nước luôn xem xét, giải quyết hài hòa, đúng đắn mối quan hệ giữa quyền dân tộc - quốc gia với quyền của các cộng đồng dân tộc thiểu số và các giai tầng xã hội. Quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII là: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Cách thức triển khai đưa văn kiện Đại hội XIII (văn kiện) vào cuộc sống là lồng ghép, tích hợp cách tiếp cận dựa trên quyền con người vào cách tiếp cận chính trị - xã hội.

Đại hội XIII của Đảng: Những chủ trương lớn về quyền con người
Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Gắn quyền con người với quyền phát triển phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc

Thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) không chỉ thể hiện ở mục tiêu bảo đảm quyền lực của dân, do dân, vì dân, mà còn phải được thể chế hóa thành phương tiện, công cụ để đạt được mục tiêu đó một cách hiệu lực, hiệu quả trong thực tế.

Văn kiện xác định: “Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước”. Bằng cách tiếp cận dựa trên quyền của người dân như vậy, mới có thể áp sát vào thực tế triển khai, thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền XHCN và thể chế nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm bảo đảm quyền lực của nhân dân một cách hiệu lực, hiệu quả trong thực tế.

Bởi lẽ, trong điều kiện tồn tại nhiều thành phần, khu vực kinh tế và phân hóa giàu nghèo, phân hóa xã hội theo cơ chế thị trường hội nhập quốc tế như hiện nay, chủ trương, chính sách, pháp luật chỉ có thể nhắm được vào một thành phần, khu vực kinh tế hay một giai tầng xã hội, mà rất khó bao phủ được toàn bộ các thành phần, khu vực kinh tế và các giai tầng xã hội.

Vì thế, mỗi chủ trương, chính sách, pháp luật chỉ có thể được lựa chọn, xác định chính xác và triển khai, thực hiện một cách hiệu lực, hiệu quả trên thực tế khi: (i) Xuất phát và nhắm đến đúng thành phần kinh tế hay giai tầng xã hội cần được thụ hưởng quyền lợi; (ii) Phân rõ chủ thể được bảo đảm quyền lợi và chủ thể có nghĩa vụ bảo đảm thực hiện quyền lợi; (iii) Lôi cuốn và huy động được sự tham gia chủ động, tích cực, đông đảo của người dân vào việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật; (iv) Bảo đảm sự công khai, minh bạch trong triển khai, thực hiện.

Đây chính là các tiêu chí của cách tiếp cận dựa trên quyền con người và là công cụ hay phương tiện nhất thiết cần phải có trong “nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” theo yêu cầu của Đại hội XIII, nhằm thực hiện mục tiêu của thể chế nhà nước.

Chú trọng tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ những quyền mới phát sinh trong bảo đảm quyền lực của nhân dân, như: quyền an ninh, an toàn thông tin mạng, quyền mua bán, kinh doanh trên nền tảng Internet, quyền giáo dục, sinh hoạt tôn giáo, văn hóa trực tuyến, quyền bí mật đời tư, quyền về thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em, quyền của những người lao động di cư... Đồng thời cũng nắm bắt, điều tiết những thách thức đang đặt ra ngày càng lớn hơn đối với việc ghi nhận, bảo đảm, bảo vệ các quyền mới nêu trên.

Quyền con người là khâu nối tất yếu giữa lấy con người làm trung tâm và phát triển con người toàn diện

Văn kiện khẳng định: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Như vậy, khi triển khai, thực hiện Nghị quyết, không thể dựa vào dân, lấy dân làm gốc, không thể bồi dưỡng, phát huy sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, nếu không “đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Mặt khác, mục tiêu phát triển con người toàn diện đương nhiên phải xuất phát từ con người và “lấy con người làm trung tâm”. Nhưng nếu không bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như đã được thể chế trong Hiến pháp năm 2013, thì con người không thể chủ động, tích cực tham gia vào các công việc nhà nước và xã hội với tư cách là người là chủ - làm chủ.

Do đó, bảo đảm quyền con người phải là khâu kết nối cần thiết, không thể thiếu giữa khâu lấy con người làm trung tâm và phát triển con người toàn diện.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, gắn quyền với nghĩa vụ, trách nhiệm công dân

Đại hội XIII nhấn mạnh: “Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ..., bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Quyền lực của nhân dân trong điều kiện thể chế Nhà nước pháp quyền XHCN không chỉ là làm chủ tập thể, mà trước tiên và cơ bản là làm chủ bản thân.

Cho nên, trong phương hướng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, không chỉ chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp quyền của Nhà nước, mà đồng thời phải chú ý đúng mức đến việc xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp quyền của con người, của công dân với tính cách là các quan hệ nền tảng và có tính bình đẳng với thể chế pháp quyền của Nhà nước.

Nếu không chú ý xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp quyền như vậy trong Nhà nước pháp quyền XHCN thì người dân và cả cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quan hệ với Nhà nước chưa phổ biến bằng thể chế pháp quyền, mà có khi quan hệ lệch lạc ở tính “cộng đồng - tình nghĩa”, “cá nhân - cá thể” theo kiểu “lợi ích nhóm” và tính bao cấp.

Như vậy, trong việc tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thực hành dân chủ trên thực tế, phải coi trọng việc bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy thể chế pháp quyền có tính bình đẳng của con người, của công dân và của Nhà nước trong thể chế Nhà nước pháp quyền XHCN nói chung ở Việt Nam.

An ninh con người, an ninh quốc gia gắn với quyền con người

Đại hội XIII của Đảng chủ trương: “Bảo đảm an ninh sinh thái, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng”. “Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân; “giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng”...

Triển khai thực hiện những chủ trương này chính là thúc đẩy tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ an ninh con người gắn với quyền con người và an ninh quốc gia, trên 7 phương diện: an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh sức khỏe, an ninh môi trường, an ninh cá nhân, an ninh cộng đồng và an ninh chính trị.

Tin liên quan
Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước

Coi trọng công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Đại hội XIII của Đảng chủ trương: “Hỗ trợ để người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hòa nhập xã hội nước sở tại. Nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh...” trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hội nhập quốc tế. Hiện nay, cần tăng cường thực hiện Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ luật Lao động năm 2019, tạo khung pháp lý tương đối hoàn chỉnh thúc đẩy việc bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo tiêu chuẩn quốc tế.

Việc tăng cường công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài là nhằm bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của họ, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân, góp phần nâng cao vị thế chính trị, uy tín của Nhà nước ta đối với thế giới cũng như trong con mắt Việt Nam ở nước ngoài; từ đó, khuyến khích, động viên ngày càng nhiều sự đóng góp của đồng bào ở xa Tổ quốc vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động tư pháp phải bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân

Trong bối cảnh các vụ án thuộc lĩnh vực dân sự, hôn nhân, gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại (gọi chung là vụ việc dân sự) ngày càng tăng về số lượng với tính chất ngày càng phức tạp, gay gắt thì cần thúc đẩy thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo Luật Hòa giải, Đối thoại tại Tòa án (tháng 6/2020).

Đồng thời phải “xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân”.

Và trong nghiên cứu, ban hành Chiến lược tư pháp, cải cách tư pháp gắn với “nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, cần phải chú trọng tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và các cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình tố tụng tư pháp; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các loại tranh chấp, khiếu kiện theo luật định; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của tội pháp và vi phạm pháp luật.

Đẩy mạnh đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng và chế độ xã hội XHCN

Đại hội Đảng XIII chủ trương: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diến biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội”.

Cần nhấn mạnh rằng, trong điều kiện chế độ XHCN với sự cầm quyền của Đảng, mục tiêu và bản chất của đấu tranh và đối thoại trên lĩnh vực quyền con người, trước tiên và chủ yếu là nhằm thực hiện, phát huy nền dân chủ XHCN trong nhân dân. Từ đó cảm hóa, cô lập, làm thất bại hoàn toàn các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Trong quá trình đó, phải tăng cường thực hiện phương thức trong đấu tranh có đối thoại, để tiến hành trao đổi, thương lượng một cách bình đẳng giữa những người tham gia đối thoại trên cơ sở pháp lý nhất định, hướng đến một chủ đề cụ thể, nhằm nhận thức sâu thêm về nhau và đạt tới một chân lý cao hơn cho cả hai bên, hoặc tiến đến giải quyết được một vấn đề nhất định liên quan đến danh dự, nhân phẩm hay quyền lợi cụ thể của các bên.

Trong đấu tranh cần phải chủ động, tích cực nhận diện, phê phán, phản bác, bác bỏ, ngăn chặn, xử lý công khai, minh bạch bằng pháp luật nhằm kiên quyết làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn sử dụng dân chủ, nhân quyền như một công cụ chống phá chế độ chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Trong hội nhập quốc tế, nguyên tắc trong đấu tranh có đối thoại là để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, từng bước thu hẹp bất đồng và những sự hiểu biết khác nhau, nhất là giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế trong vấn đề dân chủ, nhân quyền. Thông qua đó tích cực chuyển từ tham dự sang chủ động tham gia đóng góp hoặc tham gia kiến tạo thể chế hợp tác quốc tế trên lĩnh vực quyền con người vốn có nhiều khác biệt về quan điểm.

Qua đó chủ động tạo điều kiện và vị thế ở tầm cao hơn cho Việt Nam trong việc kiên quyết bảo vệ quan điểm, lập trường, lợi ích quốc gia - dân tộc và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

TIN LIÊN QUAN
Đại hội XIII: Phát huy sức mạnh thời đại trong bảo vệ an ninh quốc gia
Nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam
Bộ Ngoại giao quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Tôn trọng những giá trị nhân quyền
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đối ngoại Việt Nam: Phát huy vai trò tiên phong, đưa đất nước vào vị trí có lợi nhất trước mọi biến chuyển của tình hình
PGS.TS NGUYỄN THANH TUẤN

Bài viết cùng chủ đề

Góc nhìn Nhân quyền

Đọc thêm

Bí mật về loài hoa hiếm đắt đỏ, đột ngột biến mất khỏi quê hương Trung Quốc

Bí mật về loài hoa hiếm đắt đỏ, đột ngột biến mất khỏi quê hương Trung Quốc

Baoquocte.vn. Middlemist's Red (hay còn gọi Sping Rose) được coi là loài hoa hiếm nhất trên thế giới vì nó hiện chỉ còn ở New Zealand và Vương quốc Anh.
Căng thẳng Pháp-AUKUS: Thủ tướng Anh tìm cách 'hạ hỏa' Paris, Pháp muốn sự minh bạch ở Mỹ

Căng thẳng Pháp-AUKUS: Thủ tướng Anh tìm cách 'hạ hỏa' Paris, Pháp muốn sự minh bạch ở Mỹ

Baoquocte.vn. Thủ tướng Anh đang tìm cách xoa dịu tình trạng căng thẳng trong quan hệ với Pháp sau hiệp ước an ninh ba bên mới Mỹ-Anh-Australia (AUKUS).
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 20/9 - 24/9 - Lựa chọn đúng

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 20/9 - 24/9 - Lựa chọn đúng

Baoquocte.vn. Báo TG&VN liên tục cập nhật tin tức và nhận định của các chuyên gia về thị trường chứng khoán nóng nhất, mới nhất đầu và cuối phiên giao dịch ...
Xuất khẩu ngày 18-20/9: Điện thoại 'Made in Vietnam' ghi điểm, trà Việt dẫn đầu thị trường Đài Loan, nhập khẩu ô tô tăng gấp đôi

Xuất khẩu ngày 18-20/9: Điện thoại 'Made in Vietnam' ghi điểm, trà Việt dẫn đầu thị trường Đài Loan, nhập khẩu ô tô tăng gấp đôi

Baoquocte.vn. Điện thoại 'Made in Vietnam' thu về hơn 35 tỷ USD, tiêu thụ thép xây dựng 'về đáy' 5 năm... là những tin chính trong bản tin xuất khẩu.
Hương vị tình thân tập 109 (phần 2 tập 38): Nam 'bắt bài' ý đồ của Diệp, ông Sinh sẽ ra đi để bảo vệ con gái?

Hương vị tình thân tập 109 (phần 2 tập 38): Nam 'bắt bài' ý đồ của Diệp, ông Sinh sẽ ra đi để bảo vệ con gái?

Baoquocte.vn. Hương vị tình thân tập 109 (phần 2 tập 38), ông Sinh lại bị đe dọa, Long muốn tìm cho ông Sinh một công việc mới, Nam 'bắt bài' em ...
Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh: MU sắp thanh lý 7 cầu thủ, Inter Milan quan tâm Van de Beek; Chelsea mua sao trẻ

Chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh: MU sắp thanh lý 7 cầu thủ, Inter Milan quan tâm Van de Beek; Chelsea mua sao trẻ

Baoquocte.vn. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ Ngoại hạng Anh diễn ra trong 24 giờ qua được cập nhật thường xuyên trên báo Thế giới và Việt Nam.
Phàn nàn về chính phủ Iraq, Tướng Iran thề tiếp tục tấn công các nhóm khủng bố ở nước láng giềng

Phàn nàn về chính phủ Iraq, Tướng Iran thề tiếp tục tấn công các nhóm khủng bố ở nước láng giềng

Baoquocte.vn. Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Iran cảnh báo, sẽ tiếp tục những cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhóm khủng bố ẩn náu ở miền ...
Dự kiến các sự kiện thế giới nổi bật tuần từ 20/9 đến ngày 26/9/2021

Dự kiến các sự kiện thế giới nổi bật tuần từ 20/9 đến ngày 26/9/2021

Baoquocte.vn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Mỹ; bầu cử quốc hội Canada; Tổng tuyển cử tại Đức, Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ Khóa 76... là những sự ...
Bầu cử Hạ viện Nga kết thúc: 5.800 trường hợp bất thường, đảng cầm quyền tạm dẫn, Mỹ hứa điều tra

Bầu cử Hạ viện Nga kết thúc: 5.800 trường hợp bất thường, đảng cầm quyền tạm dẫn, Mỹ hứa điều tra

Baoquocte.vn. Theo số liệu ban đầu, đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền dẫn đầu tại 179 trong tổng số 225 khu vực bầu chọn trong cuộc bầu cử Hạ viện ...
Covid-19 ở Hà Nội sáng 20/9: Thêm 3 ca mắc mới tại quận Hoàng Mai và Đống Đa

Covid-19 ở Hà Nội sáng 20/9: Thêm 3 ca mắc mới tại quận Hoàng Mai và Đống Đa

Baoquocte.vn. Theo Sở Y tế Hà Nội từ 18h ngày 19/9 đến 6h ngày 20/9 trên địa bàn thành phố có 3 ca bệnh Covid-19 (2 ca tại khu cách ly ...
San sẻ gánh nặng với nữ lao động di cư ở Hà Nội

San sẻ gánh nặng với nữ lao động di cư ở Hà Nội

Baoquocte.vn. Giá trị mỗi phần quà tuy nhỏ, nhưng đó là tình cảm, sự sẻ chia với mong muốn giúp cho nữ lao động di cư phần nào vơi bớt vất vả trong cuộc sống...
Mỹ nỗ lực đưa hàng nghìn người di cư ở biên giới ra khỏi đất nước

Mỹ nỗ lực đưa hàng nghìn người di cư ở biên giới ra khỏi đất nước

Baoquocte.vn. Mỹ đang tiến hành các giải pháp nhằm ứng phó với hơn 10.000 di cư gần biên giới với Mexico.
Cộng đồng quốc tế cần giám sát cam kết tôn trọng quyền lợi phụ nữ của Taliban

Cộng đồng quốc tế cần giám sát cam kết tôn trọng quyền lợi phụ nữ của Taliban

Baoquocte.vn. Taliban đồng ý không can thiệp vào các hoạt động nhân đạo, trong đó có công tác tuyển dụng các nhân viên nữ, trong một cuộc đàm phán hồi tháng 8.
Khai mạc Khóa họp lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Khai mạc Khóa họp lần thứ 48 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Baoquocte.vn. Đoàn Việt Nam do Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 48 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng LHQ: Tổng thư ký Guterres kêu gọi thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng

Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng LHQ: Tổng thư ký Guterres kêu gọi thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng

Baoquocte.vn. Tổng thư ký LHQ kêu gọi nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống Covid-19, biến đổi khí hậu, chấm dứt chia rẽ, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng.
'Nhà vô địch' bình đẳng giới trở thành thủ lĩnh UN Women

'Nhà vô địch' bình đẳng giới trở thành thủ lĩnh UN Women

Baoquocte.vn. Bà Sima Sami Bahous, người Jordan chính thức trở thành Giám đốc điều hành tổ chức UN Women từ ngày 13/9.
Thầm lặng bóng áo nâu sòng trong cuộc chiến chống Covid-19

Thầm lặng bóng áo nâu sòng trong cuộc chiến chống Covid-19

Baoquocte.vn. Đóng góp cho cuộc chiến chống Covid-19 không chỉ có lực lượng chủ lực là các chiến sĩ áo trắng, áo xanh,… mà còn nhiều thành phần khác.
Vaccine Covid-19 cho trẻ em: Sinopharm an toàn với trẻ từ 3 tuổi, Anh thử nghiệm tiêm trộn vaccine

Vaccine Covid-19 cho trẻ em: Sinopharm an toàn với trẻ từ 3 tuổi, Anh thử nghiệm tiêm trộn vaccine

Baoquocte.vn. Dữ liệu mới công bố của hãng dược Sinopharm (Trung Quốc) cho thấy, vaccine phòng Covid-19 của hãng này an toàn đối với trẻ em từ 3 tuổi.
Hậu căng thẳng Belarus-EU, khủng hoảng di cư trở lại châu Âu?

Hậu căng thẳng Belarus-EU, khủng hoảng di cư trở lại châu Âu?

Baoquocte.vn. Sau khủng hoảng di cư 2015, châu Âu đang đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị xã hội về người tị nạn xuất phát từ căng thẳng Belarus-EU.
Tốt đời, đẹp đạo, các tổ chức tôn giáo chung sức cùng đất nước đẩy lùi Covid-19

Tốt đời, đẹp đạo, các tổ chức tôn giáo chung sức cùng đất nước đẩy lùi Covid-19

Baoquocte.vn. Trong dịch Covid-19, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã đồng hành cùng Chính phủ phòng chống dịch, đóng góp to lớn về vật chất lẫn tinh thần.
Thực hiện hiệu quả Công ước chống tra tấn, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam

Thực hiện hiệu quả Công ước chống tra tấn, bảo đảm quyền con người ở Việt Nam

Baoquocte.vn. Việc tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Công ước chống tra tấn khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người.
Vaccine Covid-19 cho trẻ em: Anh ra khuyến nghị mới, Nam Phi cho phép sử dụng vaccine Pfizer

Vaccine Covid-19 cho trẻ em: Anh ra khuyến nghị mới, Nam Phi cho phép sử dụng vaccine Pfizer

Baoquocte.vn. Anh dự kiến tiêm phủ vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 12-15 tuổi còn Nam Phi mở đường cho chiến dịch tiêm chủng vaccine Pfizer cho thiếu niên.
Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Từ Bộ trưởng Afghanistan, hai bằng thạc sĩ trở thành người giao hàng ở Đức

Baoquocte.vn. Mạng xã hội những ngày qua chia sẻ hình ảnh cựu Bộ trưởng Afghanistan đi xe đạp và giao đồ ăn tại một địa điểm ở thành phố Leipzig, Đức.
Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Canada 'rộng đường' về nhập cư, mục tiêu 401.000 cư dân thường trú mới trong 2021

Baoquocte.vn. Canada đang trên đà tiếp nhận nhiều người nhập cư hơn trong năm nay, bất chấp đại dịch Covid-19 đã khép kín biên giới đối với người nước ngoài.
13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

Baoquocte.vn. UPR là một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) định kỳ kiểm tra hoạt động nhân quyền của tất cả 193 quốc gia thành viên LHQ.
Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Cyprus: Cháy rừng lớn nhất trong gần 50 năm qua, 4 người thiệt mạng

Baoquocte.vn. Ít nhất 4 người thiệt mạng khi cháy rừng thiêu rụi toàn bộ nhà cửa của người dân ở quận Larnaca, miền Nam Cyprus.
Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Tổng thống nước nào là nhà vận động toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em?

Baoquocte.vn. Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid được bổ nhiệm làm nhà vận động toàn cầu vì sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, thanh thiếu niên.
Quốc gia EU duy nhất vào danh sách cần giám sát chống rửa tiền

Quốc gia EU duy nhất vào danh sách cần giám sát chống rửa tiền

Baoquocte.vn. Malta trở thành quốc gia duy nhất thuộc EU bị đưa vào danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).
Phiên bản di động